VIOLYMPIC9 vòng 16 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về VIOLYMPIC9 vòng 16, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại E. Qua E vẽ hai cát tuyến AEC và BED (A và B thuộc (O); C và D thuộc (O’)). Khi đó tứ giác ABCD là:
hình bình hành
hình thang
hình thang cân
hình thang vuông
Câu 2: Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:

Câu 3: Phương trình nào sau đây không có hai nghiệm phân biệt ?

, với 

Câu 4: Đường phân giác trong của góc A trong tam giác ABC cắt BC tại M. Vẽ tia Mx trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A sao cho  và tia Mx cắt cạnh AC tại Q. Khẳng định nào sau đây là sai ?
Tứ giác ABMQ nội tiếp
MB = MQ

Câu 5:  và  là hai nghiệm của phương trình bậc hai:

Câu 6: Phương trình  có một nghiệm , thế thì  bằng:

Câu 7: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), đường cao AH. Kẻ đường kính AE. Gọi K là giao điểm thứ hai của AH và (O). Tứ giác BCEK là:
hình thang cân
hình bình hành
hình chữ nhật
hình vuông
Câu 8: Cho hai số dương  và phương trình . Điều kiện của  để phương trình có nghiệm kép là:

Với mọi 
Câu 9: Cho phương trình , trong đó . Nếu hiệu các nghiệm của phương trình bằng 1 thì  bằng:

Câu 10: Phương trình  có hai nghiệm dương khi và chỉ khi:

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Dây BC cắt OA tại H. Khi đó OH = cm.
Câu 2: Hai dây cung song song AB và DC của đường tròn (O; 5cm) nằm về hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm (B thuộc cung nhỏ AC). Diện tích hình thang ABCD là .
Câu 3: Biết đồ thị hàm số  đi qua điểm , thế thì  
Câu 4: Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AB = 8cm, hai cạnh đáy AD = 2cm và BC = 8cm. Khi đó CD = cm.
Câu 5: Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Khi đó AB = cm.
Câu 6: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) và có AB // CD; AB = R; CD = R; O ở ngoài tứ giác. Khi đó  = 
Câu 7: Cho hàm số . Tìm  để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại . Kết quả là  
Câu 8: Tọa độ của điểm thuộc parabol , nằm bên phải trục tung và cách đều hai trục tọa độ là (Hai tọa độ ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 9: Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua  điểm () trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là 
Câu 10: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và M thuộc (O), không trùng các đỉnh A, B, C. Gọi P, Q, R lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống BC, CA, AB. Biết , thế thì  = 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Phương trình nào sau đây không có hai nghiệm phân biệt ?

, với 

Câu 2: Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:

Câu 3: Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì:
 và 
 và 
 và 
 và 
Câu 4: 2 và – 5 là hai nghiệm của phương trình bậc hai:

Câu 5: Phương trình  có một nghiệm , thế thì  bằng:

Hỏi và đáp