violympic toan 6 vong 8 nam hoc 2014-2015 co dap an day du – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về violympic toan 6 vong 8 nam hoc 2014-2015 co dap an day du, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chữ số tận cùng của số  là 
Chữ số tận cùng của số  là 
Chữ số tận cùng của số  là 

Cho sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5 được lập thành từ sáu chữ số trên ? Trả lời: số.

Số dư khi chia  cho 45 là 
Số dư khi chia 2010 cho 9 là 
Số dư khi chia 1978 cho 3 là 

Số nhỏ nhất có dạng  chia hết cho cả 2 và 9 là 
Số lớn nhất có dạng  chia hết cho cả 3 và 5 là 
Số nhỏ nhất có dạng  chia hết cho cả 3 và 5 là 
Số lớn nhất có dạng  chia hết cho cả 3; 4 và 5 là 

Thêm vào bên trái và bên phải của số 15 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho 72. Số tạo được là 
Hãy thêm vào bên trái và bên phải số 2010 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho cả 2; 9 và 5. Số tạo được là 

Hai số  và  có giá trị viết liền nhau sẽ tạo thành một số có bao nhiêu chữ số ? Trả lời: chữ số.

Tập hợp các số  chia hết cho 9 biết  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)

Tìm số tự nhiên x, biết: Kết quả là: x = 
Tìm số tự nhiên có hai chữ số dạng , biết: . Số cần tìm là 
Tìm số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 2. Số cần tìm là 
Tìm số tự nhiên có ba chữ số dạng biết:  Số cần tìm là 
Tìm số tự nhiên có hai chữ số thỏa mãn ba điều kiện sau: Tổng các chữ số của nó không nhỏ hơn 7; Tổng các bình phương các chữ số của nó không lớn hơn 30; Hai lần số được viết bởi các chữ số của số phải tìm nhưng theo thứ tự ngược lại không lớn hơn số đó. Số cần tìm là 52

Từ số 1 đến số 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2 ? Trả lời:  số.

Trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 9 ? Trả lời: số.
Trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ? Trả lời: số.

Kết quả của phép chia  là 
Kết quả của phép chia  là 
Kết quả của phép chia  là 
Kết quả của phép tính (– 7 + |13|) – (13 – |– 7| – 25) – (25 + |– 10| – 9) là 
Kết quả của phép tính 100 – – 10 – [25 – (15 – 18)].3 là 

Giá trị rút gọn của  là 

Cho a là số chẵn có ba chữ số. Khi chia a cho 9 ta được thương là số có ba chữ số và dư 0. Thương lớn nhất có thể của phép chia đó là 

Dùng cả ba chữ số 2, 3, 8 để ghép thành Những số có ba chữ số chia hết cho 2. Hỏi có bao nhiêu số như vậy ?Trả lời:  số.

Với hai chữ số  và kết quả của phép chia  là

Bạn Quân viết ra một số có ba chữ số. Nếu bớt số đó đi 8 đơn vị thì được một số chia hết cho 7; nếu bớt đi 9 đơn vị thì được một số chia hết cho 8; nếu bớt đi 10 đơn vị thì được một số chia hết cho 9.  Số bạn đọc Quân đã viết là 

Hỏi và đáp