Violympic T9 V16-4 de(12-3-2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Violympic T9 V16-4 de(12-3-2012), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Toan 9V16
Thời Gian :
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Cho đường tròn (O) và dây AB. Gọi S là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Qua S vẽ hai dây cung SD và SC sao cho hai dây này lần lượt cắt AB tại H và E. Khẳng định nào sau đây là sai ?
Tứ giác CDHE nội tiếp
Câu 2: Cho là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì:
và và và và
Câu 3: Phương trình nào sau đây không có hai nghiệm phân biệt ?
, với

Câu 4: và 3 là hai nghiệm của phương trình bậc hai:

Câu 5: Cho hàm số . Phương trình đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại các điểm có hoành độ và là:

Câu 6: Điểm M có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số và cách đều hai trục tọa độ thì có tọa độ là:

một đáp số khác
Câu 7: và là hai nghiệm của phương trình:

Câu 8: Cho tam giác có . Đường tròn (O) nội tiếp tam giác, tiếp xúc với AB, AC, BC theo thứ tự tại D, E, F. Số đo cung lớn DE bằng:

Câu 9: Cho đường tròn tâm O bán kính bằng 2 có tâm ở gốc tọa độ và ba điểm A(1; 1), B(), C(1; 2). Vị trí của ba điểm A, B, C đối với đường tròn (O) là:
A nằm trong, B nằm trên, C nằm ngoài (O)A nằm trên, B nằm trong, C nằm ngoài (O)
A nằm trong, B nằm ngoài, C nằm trên (O)A nằm ngoài, B nằm trên, C nằm trong (O)
Câu 10: Cho nửa đường tròn đường kính AB, K là điểm chính giữa của cung AB. Vẽ bán kính OC sao cho . M là giao điểm của AC và OK. Kết quả so sánh MO và MC là:
MO = MCMO >MCMO < MCMO = 2MC
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Khi đó AB = cm.
Câu 2: Cho hàm số . Tập các giá trị của để hàm số có giá trị bằng 12 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 3: Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4: Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Dây BC cắt OA tại H. Khi đó OH = cm.
Câu 5: Cho hàm số . Khi đó (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 6: Tọa độ của điểm thuộc parabol , nằm bên phải trục tung và cách đều hai trục tọa độ là (). (Hai tọa độ ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 7: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) và có AB // CD; AB = R; CD = R; O ở ngoài tứ giác. Khi đó = .
Câu 8: Cho tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn; AC cắt BD tại I. Nếu thì = .
Câu 9: Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua điểm () trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là
Câu 10: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và M thuộc (O), không trùng các đỉnh A, B, C. Gọi P, Q, R lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống BC, CA, AB. Số tứ giác nội tiếp có trên hình vẽ là

Hỏi và đáp