violimpic 7 vong 15 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về violimpic 7 vong 15, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

H008be5a73d8
cuneo_007_9x
Câu 1: Cho tam giác ABC. Kẻ AH vuông góc BC tại H. Biết AB=34cm, AH=30cm, HC=44cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu?
56cm
68cm
60cm
62cm
Câu 2: Giá trị của cặp (m,n) để  là
(4;3)
(2;3)
(2;4)
(3;2)
Câu 3: Cho tam giác ABC có . Sắp xếp độ dài các cạnh của tam giác ABC theo thứ tự tăng dần, ta có:
AB >AC > BC
AB < AC < BC
AC < AB < BC
BC< AB < AC
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Các đường vuông góc với CD vẽ từ A và E lần lượt cắt cạnh BC tại G và H. Gọi F là giao điểm của HE và AB. Hãy tìm kết luận sai trong các kết luận sau đây:

AB = AF
BG = GH = HC
BG = GH
Câu 5:  chia hết cho
4
3
2
8
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Biết AM= 15cm và AC = 10cm. Vậy diện tích tam giác ABC là … 
20
2

Câu 7: Bốn đội máy cày làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 8 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 4 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Số máy cày của đội thứ ba nhiều hơn số máy cày của đội thứ nhất là 9 máy (các máy có cùng năng suất). Tổng số máy cày của 4 đội là:
30
45
60
55
Câu 8: Có ba cửa hàng kinh doanh, cửa hang thứ nhất năm đầu lãi 10% năm sau lỗ 10%; cửa hàng thứ hai năm đầu lãi 20% năm sau lỗ 20%; cửa hàng thứ ba năm đầu lỗ 30% năm sau lãi 30%. Vậy cửa hàng kinh doanh tốt nhất là
Cửa hàng thứ nhất
Cửa hàng thứ hai
Cửa hàng thứ ba
Ba cửa hàng kinh doanh như nhau
Câu 9: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày. Biết rằng tổng số máy của đội một và đội hai gấp 10 lần số máy của đội ba. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày?
12 ngày
24 ngày
16 ngày
18 ngày
Câu 10: Có bao nhiêu bộ số (x; y; z) đồng thời thỏa mãn hai điều kiện  và ?
0
1
2
3

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Tam giác cân có góc đáy bằng 35 độ thì góc đỉnh là:
35 độ
70 độ
110 độ
Một kết quả khác
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A thì cạnh lớn nhất trong tam giác là:
AB
BC
CA

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
Tam giác ACD vuông tại C
AB // CD
∆MAB = ∆MDC
AD vuông góc với BC
Câu 4: Cho ba số x, y, z thỏa mãn  và . Khi đó giá trị của x + y + z là số nào dưới đây?
24
-24
24 và -24
24 hoặc -24
Câu 5: Tách số 104 thành tổng của ba số hạng mà các số hạng tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số hạng lớn nhất trong ba số đó là:
43
48
53
96
Câu 6: Với biến x nguyên thì giá trị lớn nhất của biểu thức  là

2
4
Câu 7: Số tam giác có ba cạnh có độ dài nguyên (đơn vị cm) trong đó có hai cạnh 4cm và 9cm là
7
6
8
5
Câu 8: Có bao nhiêu bộ số (x; y; z) đồng thời thỏa mãn hai điều kiện  và ?
0
1
2
3
Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.