unit 11 bai our pets – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về unit 11 bai our pets, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UNIT 11: OUR PETS
I. Choose the best answer to complete the following sentences:( Hãy chọn đáp án đúng nhất A, B, C, hoặc D để hoàn thành các câu sau):1. There many pets in this shop.
A. are B. am C. is
2.I a cat and a fish.
A. has B. have C. am
3. you a dog.
A. have B. has C. are
4. She a bird.
A. have B. is C. has
5. we have two .
A. birds B. cat C. dog
6. They have many .
A. cat B. dogs C. bird
7. you have pets. – Yes, I do.
A. Are B.Does C. Do
8. She has dog.
A. three B. two C. a
9. many cats do you have?
A. Who B. What C. How
10. She has a cat. It small.
A. is B. am C. are
11. LiLi has two dogs. They big.
A. is B. are C. am
12. I have no .
A. birds B. cat C. dog
13. Let’s count! There seven pets over there.
A. are B. is C. am
14. My brother has a cat and dog.
A. a B. two C. three
15. My sister has birds .
A. a B. one C. many
16. There is in my house.
A. a bird B. two fish C. three dogs
17. My friend has some pets. They big.
A. is B. are C. am
18. How many pets are there? – two.
A. It is B. There is C. There are
19. How many do you have?
A. cat B. fish C. bird
20. pets do you have? .
A. How much B. What C. How many
21. Linda has a bird a fish.
A. with B. or C. and
22. I have no dogs cats.
A. with B. or C. and
23. I have no birds. What you?
A. to B. for C. about
24. There is cat over there.
A. a B. one C. A & B
II. Write following sentences by using the suggested words:( Hãy viết các câu sau dùng các từ gợi ý)
1. How/cats/you/have/do/many/?
(
2. has/birds/two/She.
(
3. no/We/dogs/have/cats/no/or/.
(
4.have/many/many/and/fish/They/birds/.
(
5. birds/many/do/How/have/you/?
(
6. have/dog/a/a/I/and/cat.
( III. Match a sentence in column A with a suitable sentence in column B ( Hãy cân xứng 1 câu ở cột A với 1 câu thích hợp ở cột B)
A
B
Answer

How many pets do you have?
A cat and a dog.
………

LiLi has two pets. They are
And I have a bird too.
………

You have a bird.
or no dogs.
………

She has no fish
my brother has no cats.
………

My sister and
I have two.
………

IV. Circle the odd one out ( Hãy khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại)
1. A. How B. What C. Who D. about
2. A. cat B. rainy C. dog D. fish
3. A. I B. you C. she D. his
4. A. two B. one C. no D. three
1. Circle the odd one out
1.
2.
3.
4.
5.
a. one
a. weather
a. dogs
a. classroom
a. robots
b. numbers
b. windy
b

Hỏi và đáp