TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A. PHẦN ĐẠI SỐ
I/ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA BIỂU THỨC – CĂN THỨC:
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Căn bậc hai số học của số a không âm là:
A. số có bình phương bằng a B. C. D.
2. Căn bậc hai số học của là :
A. B. C. D.
3. Cho hàm số . Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:
A. B. C. D.
4. Cho hàm số: . Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:
A. B. C. D.
5. Căn bậc hai số học của là:
A. 16 B. 4 C. D. .
6. Căn bậc ba của là:
A. 5 B. C. D.
7. Kết quả của phép tính là:
A. 17 B. 169 C. 13 D.
8. Biểu thức xác định khi và chỉ khi:
A. và B. và C. và D. và
9. Tính có kết quả là:
A. B. C. D.
10. Tính: có kết quả là:
A. B. C. 1 D.
11. xác định khi và chỉ khi:
A. B. C. D.
12. Rút gọn biểu thức: với x >0 có kết quả là:
A. B. C. 1 D. x
13. Nếu thì :
A. B. C. D.
14. Biểu thức xác định khi và chỉ khi:
A. B. C. D.
15. Rút gọn ta được kết quả:
A. B. C. D.
16. Tính có kết quả là:
A. B. C. 256 D. 16
17. Tính kết quả là:
A. B. C. D.
18. Biểu thức xác định khi :
A. x >1 B. x ( 1 C. x < 1 D. x 0
19. Rút gọn biểu thức với a >0, kết quả là:
A. B. C. D.
20. Rút gọn biểu thức: với x 0, kết quả là:
A. B. C. D.
21. Rút gọn biểu thức với a < 0, ta được kết quả là:
A. a B. a2 C. |a| D. a
22. Cho a, b ( R. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:
A. B. (với a ( 0; b >0) C. (với a, b ( 0) D. A, B, C đều đúng.
23. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào được xác định với .
A. B. C. D. Cả A, B và C
24. Sau khi rút gọn, biểu thức bằng số nào sau đây:
A. B. C. D.
25. Giá trị lớn nhất của bằng số nào sau đây:
A. 0 B. 4 C. 16 D. Một kết quả khác
26. Giá trị nhỏ nhất của bằng số nào sau đây:
A. B. C. D.
27. Câu nào sau đây đúng:
A. C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.