TUYỂN SINH TOÁN 10 HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về TUYỂN SINH TOÁN 10 HAY, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chủ đề 1: CÁC VẤN ĐỀ VỀ CĂN THỨC BẬC HAI (05 tiết)
I. MỤC TIÊU:
HS nắm vững các công thức và các phép toán về căn bậc hai
Làm quen với các dạng bài tập cơ bản: Rút gọn biểu thức; tính giá trị của biểu thức; tìm giá trị lớn nhất; nhỏ nhất;
Rèn luyện tư duy tổng quát
II. NỘI DUNG:
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT CƠ BẢN:
1) các phép toán và phép biến đổi đơn giản:

với A 0; B 0
với A 0; B >0

với B 0
với AB 0; B 0
với A 0; B 0; A B
Với A 0 thì A =
2) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức:
a) Dạng đa thức A(x):
– Biến đổi: A(x) = B(x)2 ( m ( ( m. Giá trị nhỏ nhất đạt được là ( m khi B(x) = 0
– Biến đổi: A(x) = m – B(x)2 m. Giá trị lớn nhất đạt được là m khi B(x) = 0
b) Dạng phân thức đơn giản Biến đổi : = Phân thức đạt giá trị lớn nhất khi B(x) nhỏ nhất; đạt giá trị nhỏ nhất khi B(x) lớn nhất.
Ví dụ: a) Tìm Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 + x- 1
Giải : Ta có : x2 + x – 1 = (x + )2 – . Dấu “=” xảy ra khi x + = 0 ( x = –
Vậy GTNN của biểu thức là khi x=
b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Giải : Ta có x – + 1 = Dấu “=” xảy ra khi = 0 ( x =
Do đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức x + 1 là khi x =
Vậy đạt giá trị lớn nhất là khi x
3) Phân tích đa thức bằng phương pháp tách:
a) Dạng: ax2 + bx + c (a ≠ ): Tách bx = mx + nx sao cho m.n = a.c
b) Dạng A ( 2Tách A = m + n sao cho Khi đó đa thức được viết lại là:
A + 2m + 2n = 2
4) Tìm điều kiện:
– Phân thức có nghĩa khi B(x) ≠ 0
– Căn thức có nghĩa khi A ≥ 0
– Tích A. B 0 A và B cùng dấu. – Tích A.B 0 A và B khác dấu.
B. LUYỆN TẬP:
Hoạt động
Nội dung

Bài 1: Tính

f)

Bài 1:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:
( a>0 ; a ( 1 )

( a,b>0, a ( b)

(a >0 , a ( 1)

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:
a) (a>0 ; a ( 1)

b)
c)
d)
e)

Bài 3: Cho biểu thức
K =
Rút gọn K
Tính giá trị của K khi a = 3 + 2
Tìm các giá trị của a sao cho K < 0

a) K = ĐK: a >0; a 1
K = =
b) a = 3 + 2= + 1)2 + 1
K = 2
c) Với a >0 0 . Do đó K = < 0
a – 1 < 0 a < 1. Vậy K < 0 0 < a < 1

Bài 4: Cho biểu thức
B =
Rút gọn B
Tìm các giá trị của x để B >0
c) Tìm các giá trị của x để B = –2

a) B = ĐK

Hỏi và đáp