TUYEN CHON CHUYEN DE :GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT, HPT ON THI VAO LOP 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về TUYEN CHON CHUYEN DE :GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT, HPT ON THI VAO
LOP 10
, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuyên đề 4 :
giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, lập pt
* Các giải bài toán bằng cách lập hệ ơng trình:
Bớc 1: Lập hệ ơng trình:
Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng
Biểu diễn các đại cha biết theo ẩn và các đại đã biết.
Lập hai ơng trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại .
Bớc 2: Giải hệ ơng trình trên.
Bớc 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ ơng trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.

tìm số tự nhiên

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 4 và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì ta nhận được số mới bằng số ban đầu.

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì ta nhận được số mới bằng số ban đầu.

Cho một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số bằng 11. Nếu thay đổi theo thứ tự ngược lại được một số mới lớn hơn số lúc đầu 27 đơn vị. Tìm số đã cho.

Cho một số có hai chữ số lớn gấp 3 lần tổng các chữ số của nó, còn bình phương của tổng các chữ số gấp 3 lân số đã cho. Tìm số đó.
Đem một số có hai chữ số nhân với tổng các chữ số của nó thì được 405.
Nếu lấy số được viết bởi hai chữ số ấy nhưng theo thứ tự ngược lại nhân với tổng các chữ số của nó thì được 486. Tìm số đó

Tích của 2 số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm 2 số đó.

Tìm hai số biết rằng tổng của hai số đó bằng 17 đơn vị. Nếu số thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị, số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị thì tích của chúng bằng 105 đơn vị.

Đem một số có hai chữ số nhân với tổng các chữ số của nó thì đ405. Nếu lấy số đviết bởi hai chữ số ấy theo thứ tự lại nhân với tổng các chữ số của nó thì đ468. Hãy tìm số có hai chữ số đó.

Tìm số có ba chữ số sao cho chia nó cho 11, ta được ơng bằng tổng các chữ số của số bị chia.

Tìm số có bốn chữ số biết rằng chữ số hàng nghìn và hàng trăm giống nhau, chữ số hàng chục và hàng đơn vị giống nhau, số phải tìm có thể viết đthành một tích của ba thừa số, mỗi thừa số gồm hai chữ số giống nhau.

Tìm số chính ơng có bốn chữ số biết rằng nếu mỗi chữ số giảm đi 1 ta đmột số mới cũng là số chính ơng.

Nếu thêm 3 vào mỗi chữ số của một số chính ơng có bốn chữ số (mỗi chữ số của số chính ơng này đều nhỏ hơn 7) ta được một số chính ơng mới. Tìm hai số chính ơng đó.

Tìm ba số tự nhiên sao cho tổng các nghịch đảo của chúng bằng 2.

Tìm ba số tự nhiên sao cho tổng các nghịch đảo của chúng bằng1.

Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.