tuan 32 DS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về tuan 32 DS8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Hồng Phong ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 8A4 Môn: Đại Số 8
Họ và tên: Thời gian: 45 phút
Đề 1
Điểm
Nhận xét

TRẮC NGHIỆM (4 đ)
(Hăy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Trong các bất phương trình sau đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
a) x2 – 5 > 0 b) + 2 < 0 c) 3x – 1 = 0 d) 2x + 3 < 0.
Câu 2: x = 4 là nghiệm của bất phương trình 3x – 9 < 0 đúng hay sai ?
a) đúng b) sai.
Câu 3: so sánh a và b nếu a + 5 >b + 5:
a) a = b b) a b d) đáp số khác.
Câu 4: hãy chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:
a) 4 + (-8) < 15 + (-8) b) -6 2.(-3) c) (-2) +3 2 d) x2 + 1 1.
Câu 5: kiểm tra xem x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
a) 5 – x >3x – 12. b) 2x + 3 2x + 5
Câu 6: Với giá trị nào của m thì phương trình: x – 2m + 6 = 0 có nghiệm âm?
a) m = 3 b) m = – 3 c) m 3
TỰ LUẬN (6 đ).
Câu 7 (3 đ) giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 5x – 1 < 3x + 3 b)
Câu 8: (2 đ) với giá trị nào của m thì biểu thức có giá trị dương?
Câu 9: (1đ) tìm các số tự nhiên n thỏa mãn bất phương trình sau: 3(5 – 4n) + (27 + 2n) >0
Câu 10: (0,5đ) chứng minh bất đẳng thức sau: (a + b)2 4ab với mọi số thực a,b
Bài làm

Trường THCS Lê Hồng Phong ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 8A4 Môn: Đại Số 8
Họ và tên: Thời gian: 45 phút
Đề 2
Điểm
Nhận xét

TRẮC NGHIỆM (4 đ)
(Hăy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Trong các bất phương trình sau đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
a) x2 – 5 > 0 b) + 2 0 d). 3x – 1 = 0
Câu 2: x = 3 là nghiệm của bất phương trình 3x – 9 >0 đúng hay sai ?
a) đúng b) sai.
Câu 3: so sánh a và b nếu a + 5 < b + 5:
a) a = b b) a b d) đáp số khác.
Câu 4: hãy chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:
a) 4 + (-8) < 15 + (-8) b) -6 2.(-3) c) (-2) +3 2 d) x2 + 1 1.
Câu 5: kiểm tra xem x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
a). 2x + 3 3x – 12 c) -4x > 2x + 5
Câu 6: Với giá trị nào của m thì phương trình: x – 2m + 6 = 0 có nghiệm dương?
a) m = 3 b) m = – 3 c) m 3
TỰ LUẬN (6 đ).
Câu 7: (3 đ) giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 5x – 1 >3x + 3 b)
Câu 8: (1,5 đ) với giá trị nào của m thì biểu thức có giá trị âm?
Câu 9: (1đ) tìm các

Hỏi và đáp