TỰ TÍNH LƯƠNG G/V – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về TỰ TÍNH LƯƠNG G/V, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

B/Löông Heä soá %T/n K/Vöïc L/Chính Ö/ñaõi T/nieân Tröø3B/h Tr/nhieäm CĐph T/löông T/trừ Tr-t/k Tr/kh Tr/kh Tr/kh Thöïc nhaän Hoï Vaø Teân
5.6772 1050 35.29 210 5961.06 2086.371 2103.658074 566.3007 0 59.6106 10361.08907 625.9113 100 9635.177774
5.33 1050 28.96 210 5596.5 1958.775 1620.7464 531.6675 0 55.965 9386.0214 587.6325 100 8698.3889
5.33 830 28.96 166 4423.9 1548.365 1281.16144 420.2705 0 44.239 7419.42644 464.5095 100 6854.91694
2.1 1050 0 210 2205 771.75 0 209.475 0 22.05 3186.75 231.525 100 2855.225
2.1 830 0 166 1743 610.05 0 165.585 0 17.43 2519.05 183.015 100 2236.035
4.98 830 27.15 166 4133.4 1446.69 1122.2181 392.673 166 41.334 7034.3081 434.007 344 6256.3011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hỏi và đáp