tu lieu tham khao quan tronh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về tu lieu tham khao quan tronh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HOÀI XUÂN
Lớp: ………………
Họ và tên: ………………………………………………………………………
KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Môn : Toán – lớp 7 (Đại số)
Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm)
Câu 1 (2đ) : Dùng các từ hoặc các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (. . .) để được các khẳng định đúng.
a) Đơn thức là một biểu thức đại số chỉ gồm …………………………………… hoặc ……………………………………………, hoặc ……………………………………………………………………………………………
b) Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số ………………………………………………….và ……………………………… ………………..phần biến.
c) Đa thức là một tổng của ………………………………………………………………… . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một ………………………………………… của đa thức đó.
d) Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị ……………………………………………. thì ta nói a hoặc x = a là một nghiệm của đa thức đó.
Câu 2 (3đ) : Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất :
a) Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là đơn thức:
A . 5( x + y ) B . 10x + y C . 2×2(–3xy) D . 3 – 2y
b) Giá trị của biểu thức : 3×2 – 2xy +1 tại x = 1 , y = 2 là
A . – 2 B . 2 C . 1 D . 0
c) Đơn thức thích hợp điền vào ô trống trong biểu thức: –6x2y3 + 4x2y3 = là:
A. 10 x2y3 ; B. 2 x2y3 ; C. –2 x2y3 ; D. Cả A, B, C đều sai.
d) Đơn thức thích hợp điền vào ô trống trong biểu thức: xy2 – 3xy2 = là:
A. –2xy2 ; B. 4xy2 ; C. 2xy2 ; D. Cả A, B, C đều sai.
e) Bậc của đơn thức x2yz3 là:
A. 2 ; B. 5 ; C. 3 ; D. 6
f) Nghiệm của đa thức x( x – 1) là:
A. x = 0 ; B. x = 1 ; C. x = 0 ; x = 1 ; D. Cả A, B, C đều sai
II.TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 : (1đ) Tính tích của hai đơn thức x4y5 và 3x2y3 rồi cho biết phần hệ số, phần biến của đơn thức tìm được.
Câu 2 : (1.5đ) : Thu gọn rồi tìm bậc của đa thức sau :
P = 3x4y3 +5 – 4xy + 2x2y – 3x4y3 + xy +2
Câu 3 : (2đ) Cho hai đa thức :
F(x) = x4 – 2×3 + 3×2 – 2x – 1
G(x) = x4 + 3×3 + x2 – 3x + 3
Tính : F(x) + G(x) ; F(x) – G(x)
Câu 4: (0.5đ) Biết x = –1 là nghiệm của đa thức P(x) = ax2 + bx + c . Chứng tỏ rằng b = a + c.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề 2
TRƯỜNG THCS HOÀI XUÂN
Lớp: ………………
Họ và tên: ………………………………………………………………………
KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Môn : Toán – lớp 7 (Đại số)
Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm)
Câu 1 (2đ) : Dùng các từ hoặc các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (. . .) để được các khẳng định đúng.
a) Đơn thức là một biểu thức đại số chỉ gồm …………………………………… hoặc ……………………………………………, hoặc ……………………………………………………………………………………………
b) Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số ………………………………………………….và ……………………………… ………………..phần biến.
c) Đa thức là một tổng của ………………………………………………………………… . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một ………………………………………… của đa thức đó.
d) Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị ……………………………………………. thì ta nói a hoặc x = a là một nghiệm của đa thức đó.
Câu 2 (3đ) : Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất :
a) Trong các biểu

Hỏi và đáp