Trắc nghiệm Toán 8 Đại số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Trắc nghiệm Toán 8 Đại số, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA HKI TOÁN 8.
( Thời gian làm bài: 90’)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: Viết đa thức x2 + 6x + 9 dưới dạng bình phương của một tổng ta được kết quả nào sau đây ?
a) (x + 3)2
b) (x + 5)2
c) (x + 9)2
d) (x + 4)2

Câu 2: Phân tích đa thức: 5×2 – 10x thành nhân tử ta được kết quả nào sau đây?
a) 5x(x – 10)
b) 5x(x – 2)
c) 5x(x2 – 2x)
d) 5x(2 – x)

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm; BC = 5cm. Khi đó, diện tích hình chữ nhật ABCD là:
a) 13cm2
b) 40cm2
c) 20cm2
d) 3cm2

Câu 4: Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
a)
b)
c)
d)

Câu 5: Phân thức đối của phân thức là phân thức nào?
a)
b)
c)
d)

Câu 6: Cho (ABC có BC = 3cm và đường cao AH = 4cm. Khi đó, diện tích (ABC là:
a) 7cm2
b) 5cm2
c) 6cm2
d) 12cm2

Câu 7: Phân thức nghịch đảo của phân thức là phân thức nào?
a)
b)
c)
d)

Câu 8: Thực hiện phép chia 6x4y2:3xy ta được kết quả nào sau đây?
a) 18x5y3
b) 9x3y
c) 3x3y
d) 2x3y

Câu 9: Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:
a) 1800
b) 3600
c) 7200
d) 900.

Câu 10: Hình vuông có:
a) 1 tâm đối xứng, 2 trục đối xứng
b) 1 trục đối xứng, 2 tâm đối xứng

c) 1 tâm đối xứng, 4 trục đối xứng
d) 1 trục đối xứng, 4 tâm đối xứng

Câu 11: Tứ giác có hai góc kề một cạnh bù nhau là hình:
a) thang
b) bình hành
c) chữ nhật
d) thoi

Câu 12: Hình thang có hai cạnh bên song song là hình:
a) thang cân
b) bình hành
c) chữ nhật
d) vuông.

B. TỰ LUẬN:(7 điểm)
Câu 1:(1,5đ). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 2×2 + 6x b) x2 + 2xy + y2 – 9z2
Câu 2:(1,5đ). Thực hiện phép tính:
a) b)
Câu 3:(1đ). Tứ giác ABCD có ; ; . Tính số đo của góc D.
Câu 4:(2đ). Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành.
b) Tìm điều kiện của hai đường chéo AC và BD để tứ giác EFGH trở thành hình chữ nhật?
Câu 5:(1đ). Tính giá trị của biểu thức M = x2 + y2 – xy với x + y = 39; xy = – 164.
ĐỀ 5 THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8
NĂM HỌC: 2014 – 2015

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Kết quả thu gọn của phân thức: là:
A. B. C. D. 1
Câu 2: Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
A. Đúng B. Sai
Câu 3: Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là:
A. 1080 B. 1800 C. 900 D. 600
Câu 4: Kết quả của phép chia (x2 – 2x + 1) : (x – 1) là:
A. x + 1 B. x – 1 C. (x + 1)2 D. (x – 1)2
Câu 5: Điều kiện xác định của phân thức: là:
A. x ≠ 0 B. x ≠ -2 C. x ≠ 0 và x ≠ 2 D. x ≠ 0 và x ≠ -2
Câu 6: Giá trị của biểu thức 3x3y2z : (x2y2z) tại x =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.