tong hop toan 12 PP GIẢI MU – LOGARIT va the tích đa diện – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về tong hop toan 12 PP GIẢI MU – LOGARIT va the tích đa diện, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

200 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ I
(Lũy thừa và logarit)
Mở rộng khái niệm luỹ thừa

1.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) ( )– 10.27 – 3 + (0,2)– 4.25– 2 d)
c) (a– 4 – b– 4):(a– 2 – b– 2) d) (x3 + y – 6):(x + )
e) – f)(x.a–1 – a.x –1). –
2.Tính các biểu thức sau:
a) b) c)
d) e) f) g)
h)
k) ()– 0,75 + ( )– 4/3 l) m)
3.Cho hai số a ,b >0.Tính các biểu thức sau:
a) b)
c)
d) e) f)
g) h)
i)
j) k) .( 1 + ).(a + b + c)– 2
4.Cho biết 4x + 4– x = 23 ,hãy tính 2x + 2– x
5.Rút gọn các biểu thức sau:
a) (a + b – ):() b)
c) d) (a4 – b)– 1 + ( )– 1 –
e) f) .
g) [(a– 1 + b– 1 – )(a + b + 2c)]:[a– 2 + b– 2 + ]
h)
i) j)
5.Rút gọn các biểu thức sau:
a)A = b) B =
c) C = d) D =
e) E = f) F =
g) G =
h) H =
i) I =
j)J =
k) K = 2(a + b)– 1. với a.b > 0
6.Cho 2 số a = và b = Tính a + b
6. Rút gọn biểu thức A = với x = a < 0 ;b < 0
7.Cho 1( x ( 2. Chứng minh rằng:
8.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b) :
c) d)
e) f )
g)
h)
9**.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) d)
e) f)
10.Cho ba số dương thoả a + b = c . Chứng minh rằng :
11.Cho a,b,c là độ dài các cạnh của một tam giác ,chứng minh rằng nếu c là cạnh lớn nhất thì :
12.Cho a ,b ≥ 0 và m ,n là hai số nguyên dương thoả m ≥ n . Chứng minh rằng :

13.Cho f(x) =
a)Chứng minh rằng nếu a + b = 1 thì f(a) + f(b) = 1
b) Tính tổng S = f() + f() + …+ f() + f()
14.Tìm miền xác định của các hàm số sau:
a) y = (x2 – 4x + 3)– 2 b) y = (x3 – 3×2 + 2x)1/4 c) y = (x2 + x – 6)– 1/3
d) y = (x3 – 8)(/3
15.So sánh các cặp số sau:
a) và b) và c) và
d) và e) và f) và

LOGARIT
1.Tính
a) b) c) d) e) log3(log28)
2.Tính
a) b) c) d) e) f)
g)( h) h)
3. Chứng minh rằng
4.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b) c)
d) e) lgtg1o + lgtg2o+ …+ lgtg89o
f)
5.Cho log23 = a ; log25 = b .Tính các số sau : log2 ,log2 , log2180
,log337,5 ,log3, log1524 ,
6.a)Cho log53 = a,tính log2515
b) Cho log96 = a , tính log1832
7.Cho lg2 = a , log27 = b,tính lg56
8.Cho log615 = a ,log1218 = b , tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.