toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về toan, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:

…………………………………………………………………………….
Lớp: 6/
Thứ …………ngày…………… tháng 11 năm 2009
KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 (tiết 39)
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

Điểm:

Nhận xét của giáo viên:

ĐỀ A:
A. Phần trắc nghiệm: (8 câu x mỗi câu 0,25 điểm = 2 điểm)
Đánh dấu x vào câu mà em cho là đúng:
Câu 1: Tổng nào sau đây chia hết cho 3 ?
36 + 657 57 + 65 421 + 555 14 + 11
Câu 2: Trong các số sau : số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là:
650 345 954 301
Câu 3: Trong các số sau : số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ?
7250 22002 6804 272727
Câu 4: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; và 9 :
14508 54801 54180 41805
Câu 5: Tổng các số nguyên tố có một chữ số bằng:
5 10 15 17
Câu 6: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.
Số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.
Số chia hết cho 18 thì số đó chia hết cho 9.
Số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.
Câu 7: Số a = 23. 34.5 . Số các ước số của a bằng:
40 24 8 7
Câu 8: Khẳng định nào dưới đây là đúng:
4 ƯC( 20; 30) 6 ƯC ( 12; 18)
80 BC ( 20; 30) 24 BC ( 4; 6; 8)
B. Phần tự luận: (8điểm)
Bài 1: (2điểm) Không thực hiện phép chia , tìm số dư khi chia số 2468 cho 9; cho 5 Bài 2: (2điểm)Tìm các ước chung lớn hơn 10 của 84 và 140.
Bài 3: (2điểm) Viết tập hợp A các số tự nhiên x thỏa mãn:
x 24 ; x 180 và 0 < x < 1000
Bài 4: (2điểm)
a) Chứng tỏ 102009 + 8 chia hết cho 9.
b) Tìm các số tự nhiên n thỏa mãn 20 ( 2n + 3)
BÀI GIẢI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:

…………………………………………………………………………….
Lớp: 6/
Thứ …………ngày…………… tháng 11 năm 2009
KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 (tiết 39)
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

Điểm:

Nhận xét của giáo viên:

ĐỀ B:
A. Phần trắc nghiệm: (8 câu x mỗi câu 0,25 điểm = 2 điểm)
Đánh dấu x vào câu mà em cho là đúng:
Câu 1: Tổng nào sau đây chia hết cho 5 ?
30 + 657 50 + 65 421 + 555 14 + 13
Câu 2: Trong các số sau : số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:
6515 3450 954 3010
Câu 3: Trong các số sau : số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ?
3510 5403 6804 363636
Câu 4: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; và 9 :
14508 54801 10845 41850
Câu 5: Tổng các số nguyên tố lẻ có một chữ số bằng:
8 15 14 12
Câu 6: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2
Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4
Số chia hết cho 18 thì số đó chia hết cho 9.
Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.
Câu 7: Số b = 23. 32.5 . Số các ước số của a bằng:
6 24 16 18
Câu 8: Khẳng định nào dưới đây là sai:
4 ƯC( 20; 100) 6 ƯC ( 12; 20)
80 BC ( 20; 40) 24 BC ( 4; 6; 10)

Hỏi và đáp