toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về toan, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHẦN I: LUYỆN TẬP CĂN BẢN

I. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất cơ bản:
1. Cho a, b >0 chứng minh:
2. Chứng minh:
3. Cho a + b ( 0 chứng minh:
4. Cho a, b >0 . Chứng minh:
5. Chứng minh: Với a ( b ( 1:
6. Chứng minh: ; a , b , c ( R
7. Chứng minh:
8. Chứng minh:
9. a. Chứng minh:
b. Chứng minh:
10. Chứng minh:
11. Chứng minh:
12. Chứng minh:
13. Chứng minh:
14. Chứng minh: Nếu a + b ( 1 thì:
15. Cho a, b, c là số đo độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Chứng minh:
a. ab + bc + ca ( a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca).
b. abc ( (a + b – c)(a + c – b)(b + c – a)
c. 2a2b2 + 2b2c2 + 2c2a2 – a4 – b4 – c4 > 0

II. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT CÔSI:

1. Chứng minh:
2. Chứng minh:
3. Chứng minh: với a , b , c ( 0
4. Cho a, b >0. Chứng minh: , với m ( Z+
5. Chứng minh:
6. Chứng minh:
7. Chứng minh:
8. Chứng minh: , a >0
9. Chứng minh:
10. Cho a , b >0. Chứng minh:
11. Cho a , b ( 1 , chứng minh:
12. Cho x, y, z >1 và x + y + z = 4. Chứng minh: xyz ( 64(x – 1)(y – 1)(z – 1)
13. Cho a >b > c, Chứng minh:
14. Cho: a , b , c >0 và a + b + c = 1. Chứng minh:
a) b + c ( 16abc.
b) (1 – a)(1 – b)(1 – c) ( 8abc
c)
15. Cho x >y > 0 . Chứng minh:
16. Chứng minh:
a) ,(x ( R b) , (x > 1 c)
17. Chứng minh:
18. Chứng minh: , (x , y ( R
19. Chứng minh: ; a , b , c >0
20. Cho a , b , c >0. C/m:
21. Áp dụng BĐT Côsi cho hai số chứng minh:
a. với a , b , c , d ( 0 (Côsi 4 số)
b. với a , b , c ( 0 , (Côsi 3 số )
22. Chứng minh: ; a , b , c >0
23. Chứng minh:
24. Cho , x >0. Định x để y đạt GTNN.
25. Cho . Định x để y đạt GTNN.
26. Cho . Định x để y đạt GTNN.
27. Cho . Định x để y đạt GTNN.
28. Cho , 0 < x < 1 . Định x để y đạt GTNN.
29. Cho , x >0 . Định x để y đạt GTNN.
30. Tìm GTNN của , x >0.
31. Tìm GTNN của , x >0.
32. Tìm GTLN của f(x) = (2x – 1)(3 – 5x)
33. Cho y = x(6 – x) , 0 ( x ( 6 . Định x để y đạt GTLN.
34. Cho y = (x + 3)(5 – 2x) , –3 ( x ( . Định x để y đạt GTLN
35. Cho y = (2x + 5)(5 – x) , . Định x để y đạt GTLN
36. Cho y = (6x + 3)(5 – 2x) , ( x ( . Định x để y đạt GTLN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.