toán ôn thi đại học 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về toán ôn thi đại học 2012, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI THỬ SỐ 01
I- TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1.Khinhiệtphânhoặcđưamuối AgNO3 rangoàiánhsángsẽtạothànhcáchóachấtsau:
A. Ag2O, NO2 và O2 B. Ag, NO2 và O2 C. Ag và NO2 D. Ag2O và NO2
Câu 2. Một dung dịch có [ H+ ] = 1,5.10-6M. Môi trường của dung dịch này là:
A. axít B. kiềm C. trung tính D. không xác định được
Câu 3. Môi trường kiềm là môi trường trong đó:
A. pH = 7,00 B. pH 7,00 D. pH < 14,00
Câu 4.Môitrườngaxitlàmôitrườngtrongđó:
A. [ H+ ] 1,0.10-7 M C. [ H+ ] 1,0.107 M
Câu 5. Trong công nghiệp, amoniac được tổng hợp trong tháp với điều kiện:
A. Nhiệt độ: 450 – 500oC B. Xúc tác: Fe, Al2O3, K2O
C. Áp suất từ 200 đến 300 atm D. A, B và C đúng
Câu 6. Cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. Hiện tượng nào sau đây là đúng nhất?
A. Khí màu nâu đỏ thoát ra.
B. Dung dịch không màu, khí màu nâu đỏ thoát ra.
C. Dung dịch chuyển sang màu xanh, khí màu nâu đỏ thoát ra.
D. Dung dịch chuyển sang màu xanh, khí không màu thoát ra.
Câu 7. Dung dịch axit photphoric có thể chứa các ion sau (không kể H+ và OH- của nước)
A. H+, PO43-, H2PO4-. B. H+, PO43-
C. H+, PO43-, HPO42-. D. H+, PO43-, HPO42-, H2PO4-.
Câu 8. Hòa tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 đặc thì thu được 0,448 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Giátrị m là:
A. 1,12 gam B. 11,2 gam C. 0,56 gam D. 5,6 gam
Câu 9. Nhiệt phân muối KNO3 thu được các chất sau:
A. KNO2, N2 và O2 B. KNO2 và O2 C. KNO2 và NO2 D. KNO2, N2 và CO2
Câu 10. Khí nitơ (N2) tương đối trơ về mặt hoá học ở nhiệt độ thường là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Phân tử N2 có liên kết ion. B. Phân tử N2 có liên kết cộng hóa trị không phân cực.
C. Phân tử N2 có liên kết ba. D. Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA.
Câu 11. Phản ứng nào sau đây của C, trong đó số oxi hoá của C giảm từ +4 đến +2:
A. C + 2H2 CH4 B. 4Al + 3C Al4C3
C. CO2 + C 2CO D. Tấtcả A, B, C đềuđúng
Câu 12.Trong dung dịchHCl 0,010M ở 250C, tíchsố ion củanướclà:
A. [H+][OH-] 1,0.10-14
C. [H+][OH-] = 1,0.10-14 D. không xác định được
Câu 13: Hợp chất nào sau đây của cacbon dùng làm thuốc giãm đau dạ dày do thừa axit
A. CaCO3 B. Na2CO3 C. NaHCO3 D. Ca(OH)2
Câu 14: Trong phương trình phản ứng đồng tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (giả thiết chỉ tạo ra nitơ mono oxit) tổng hệ số tối giản trong phương trình hóa học bằng:
A. 9. B. 18. C. 20. D. 10.
Câu 15: Đế phân biệt khí CO2 và SO2 người ta có thể dùng
A. dung dịch NaOH B. dung dịch Ca(OH)2 C. dung dịch nước brom D. dung dịch KOH
Câu 16: Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa
A. K2SO4 B. KCl C. K2CO3 D. KNO3
II- TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau đây (ghi rõ điều kiện nếu có) :
Câu 3. Cho 31,2 g hỗn hợp Cu và Ag tác dụng

Hỏi và đáp