toan hoc 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về toan hoc 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
TRƯỜNG PT DTNT PHƯỚC SƠN

KIỂM TRA HOC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : TOÁN 8; Thời gian : 90 phút

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II.
TOÁN 8 (2010 – 2011)

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết và hiểu được nghiệm của pt bậc nhất 1 ẩn.
Tìm được ĐKXĐ của pt.

Giải pt chứa ẩn ở mẫu

bài toán bằng cách lập PT

Số câu.
Số điểm
lệ: %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%

1
1
10%
4
3
30%

2.Bất pt bậc nhất một ẩn.
Nghiệm của bpt bậc nhất một ẩn

Giải bpt nhất một ẩn

Số câu.
Số điểm
lệ: %
1
0,5
5%

1
1
10%

2
1,5
15%

3.trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Giải được pt chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số câu.
Số điểm
lệ: %

1
1
10%

1
1
10%

4.Tam giác đồng dạng.
Trường hợp đồng dạng của tam giác
-Tỉ số của hai đoạn thẳng.
-Tính chất đường phân giác của tam giác.
Vẽ được hình và Chứng minh tam giác đồng dạng.
.
Ứng dụng tam giác đồng dạng vào tìm cạnh.

Số câu.
Số điểm
lệ: %
1
0,5
5%

2
1
10%
1
1
10%

1
1
10%

5
3,5
35%

5.Hình hộp chữ nhật.

Tính được thể tích hình lập phương biết diện tích toàn phần

Số câu.
Số điểm
lệ: %

1
1 10%
1
1 10%

T. số câu.
T số điểm
lệ: %
3
1,5
15%

3
1,5
15%
1
1
10%

4
4
40%

2
2
20%
13
10
100%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
TRƯỜNG PT DTNT PHƯỚC SƠN

KIỂM TRA HOC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : TOÁN 8; Thời gian : 90 phút

I.TRẮC NGHIỆM: (3 điẻm ) (thời gian 27 phút)
Chọn và ghi một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy làm bài .
Câu 1: Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 ( a 0) có nghiệm duy nhất là :
A. x = B. x = C. x = D. x =
Câu 2 Khẳng định nào ĐÚNG ?
A. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
C. Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau. D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.
Câu 3: Tỉ số của hai đoạn thẳng AB=2dm và CD=10 cm là:
A. 2 B. C. 5 D.
Câu 4 Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
A. 1 – 2x 10 + 2x C. x + 3 0 D. x – 3 > 0.
Câu 5: Nếu AD là đường phân giác góc A của tam giác ABC (D thuộc BC ) thì:
AB. C. D.
Câu 6 Điều kiện xác định của phương trình :
A. x ( 0 . B. x ( x ( 0 C. x ( R D.
II. TỰ LUẬN : (thời gian 53 phút)
Câu 7: (3 )
1)Giải phương trình sau : ( 1 điểm )

Hỏi và đáp