toan bo de KT toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về toan bo de KT toan 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 14: kiểm tra 1 tiết (chương I)
I. Mục tiêu:
– Kiểm tra kiến thức cơ bản trong chương.
– Giải các dạng toán cơ bản trong chương.
– Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra cẩn thận, trung thực, nghiêm túc.
II.Phương tiện:
GV: Đề KT một tiết,Phấn.
HS: Giấy KT,Bút,đồ dùng cần thiết.
III.HĐKT(44p):
Ma Trận

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Ba điểm thẳng hàng
1
0,5

1
0,5

Tia

1
0,5

1
2
2
2,5

Cộng đoạn thẳng

1
0,5

2
1

3
1,5

Trung điểm của đoạn thẳng

1
0,5

1
5
2
5,5

Tổng

2
1
2
1
4
8
8
10

B)Đề bài:

I/ Trắc nghiệm (3 đ)
I/ Trắc nghiệm (3 đ): Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bài làm Câu 1- Xem hình vẽ. Câu nào sai trong các câu sau
A. A, B nằm cùng phía đối với C
B. A và C nằm cùng phía đối với B
C. B nằm giữa hai điểm A và C
D. B và C nằm cùng phía đối với A A B C
Câu 2- Qua một điểm ta có thể vẽ được bao nhiêu tia?
A. 0 B. 1 C. 2 D. vô số
Câu 3- Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3 cm, NK = 6 cm. Độ dài đoạn thẳng IK là
A. 3 cm B. 6 cm C. 9 cm D. Đáp số khác
Câu 4- Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Câu nào sai trong các câu sau
A. A nằm giữa hai điểm A và C nếu AB + AC = BC
B. C nằm giữa hai điểm A và B nếu AC + BC = AB
C. B nằm giữa hai điểm A và C nếu AB + AC = BC
D. Các câu trên đều đúng
Câu 5- Gọi A, B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 8 cm, AB = 2 cm. Độ dài đoạn thẳng OB có thể là
A. 8 cm B. 6 cm C. 5 cm D. 4 cm
điểm
Câu 6- Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi
A. IM = IN C. I nằm giữa M và N
B. D. Cả ba câu trên đều đúng
II/ Tự luận (7 đ)
Câu 1 ( 2 đ). Cho hai tia Ox và Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:
Tia trùng với tia BC
Tia đối của tia BC
Câu 2 (5 đ): Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 6 cm
a) Điểm M có nằm giữa 2 điểm A và B không? Tại sao
b) So sánh AM và MB
c) Điểm M có là trung điểm của AB không?

C) Đáp án

Hỏi và đáp