TOÁN BD HSG – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về TOÁN BD HSG, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT
Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một biểu thức nhiều ẩn, trong đó các ẩn là nghiệm của Những phương trình hoặc bất phương trình cho trước.
Đối với dạng toán này, ta cần xác định và giải một bất phương trình một ẩn mà ẩn đó là biểu thức cần tìm GTLN, GTNN.
Các ví dụ:
Ví dụ 1 : Tìm GTLN và GTNN của xy biết x và y là nghiệm của phương trình
x4 + y4 – 3 = xy(1 – 2xy)
Lời giải : Ta có x4 + y4 – 3 = xy(1 – 2xy)
xy + 3 = x4 + y4 + 2x2y2
xy + 3 = (x2 + y2)2 (1).
Do (x2 – y2)2 ≥ 0 với mọi x, y, dễ dàng suy ra (x2 + y2)2 ≥ 4(xy)2 với mọi x, y (2).
Từ (1) và (2) ta có :
xy + 3 ≥ 4(xy)2 4t2 – t – 3 ≤ 0 (với t = xy)
(t – 1)(4t + 3) ≤ 0
Vậy : t = xy đạt GTLN bằng 1
x = y = 1 ; t = xy đạt GTNN bằng
Ví dụ 2 : Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn xyz ≥ x + y + z + 2. Tìm GTNN của x + y + z.
Lời giải : áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho ba số dương x, y, z ta có :

Vậy t = x + y + z đạt GTNN bằng 6 khi và chỉ khi x = y = z = 2.
Bài tập áp dụng :
1) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn x2 + 2y2 + 2x2z2 + y2z2 + 3x2y2z2 = 9. Tìm GTLN và GTNN của A = xyz.
2) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn x4 + y4 + x2 – 3 = 2y2(1 – x2).
Tìm GTLN và GTNN của x2 + y2.
3 Cho x, y, z thỏa mãn :
2xyz + xy + yz + zx ≤ 1.
Tìm GTLN của xyz.
Đáp số : 1/8(x = y = z = 1/2)
4) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn :
(x + y + z)3 + x2 + y2 + z2 + 4 = 29xyz
Tìm GTNN của xyz.
Đáp số : 8 (x = y = z = 2).
5) Tìm GTLN và GTNN của S = x2 + y2 biết x và y là nghiệm của phương trình :
5×2 + 8xy + 5y2 = 36
Đáp số : GTLN là 36
GTNN là 4
6) Cho x và y là các số thực thỏa mãn :

Tìm GTLN của x2 + y2.
Đáp số : 1 (x = -1 ; y = 0).
7) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn :
x2 + 4y2 + z2 = 4xy + 5x – 10y +2z – 5
Tìm GTLN và GTNN của x – 2y.
Đáp số :
GTLN là 4 (x = 2y + 4 ; y Є R ; z = 1) ;
GTNN là 1 (x = 2y + 1 ; y Є R ; z = 1).
8) Tìm các số nguyên không âm x, y, z, t để M = x2 + y2 + 2z2 + t2 đạt GTNN, biết rằng :

Đáp số : x = 5 ; y = 2 ; z = 4 ; t = 0. Khi đó M đạt giá trị nhỏ nhất là 61.

BẤT ĐẲNG THỨC TRÊ-BƯ-SEP
Nếu a1 ≤ a2 và b1 ≤ b2 thì (a2 – a1) (b2 – b1) ≥ 0. Khai triển vế trái của bất đẳng thức này ta có :
a1b1 + a2b2 – a1b2 – a2b1 ≥ 0
=>: a1b1 + a2b2 ≥ a1b2 + a2b1.
Nếu cộng thêm a1b1 + a2b2 vào cả hai vế ta được :
2 (a1b1 + a2b2) ≥ a1 (b1 + b2) + a2 (b1 + b2)
=>: 2 (a1b1 + a2b2) ≥ (a1 + a2) (b1 + b2)   (*)
Bất đẳng thức (*) chính là bất đẳng thức Trê – bư – sép với n = 2. Nếu thay đổi giả thiết, cho a1 ≤ a2 và b1 ≥ b2 thì tất cả các bất đẳng thức trên cùng đổi chiều và ta có :
2 (a1b1 + a2b2) ≤ (a1 + a2) (b1 + b2)   (**)
Các bất đẳng thức (*) và (**) đều trở thành đẳng thức khi và chỉ khi a1 = a2 hoặc b1 = b2.

Hỏi và đáp