toan bai 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về toan bai 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

De 5
Bài 1. (3đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
– 69 – 31
Bài 2. (2đ) Tìm số nguyên x biết:
(13 – ) + 15 = 20
Bài 3. (2đ) Điền dấu “X” vào ô trống mà em chọn:
Đúng
Kết quả
Đúng
Sai

144 :122 – 29. 31
898

52009 : 52008 – 6
– 1

225 – 152 – 333 : 3
– 111

(5674 – 97) – 5674
97

Bài 4. (2đ) Tính tổng các số nguyên x, biết:
13 < x < 15
7
Bài 5. (1đ) Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho 3 chia hết cho x + 1.
ĐÁP ÁN ĐỀ 5
Bài 1. (3đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
c) – 69. – 31
= – 69.47 – 31.47
= –47( 69 + 31)
= –47.100 = –4700

Bài 2. (2đ) Tìm số nguyên x biết:

(13 – ) + 15 = 20
13 – = 20 – 15
= 13 – 5
= 8
x = 8

Bài 3. (2đ) Điền dấu “X” vào ô trống mà em chọn:
Tính
Kết quả
Đúng
Sai

144 :122 – 29. 31
898

X

52009 : 52008 – 6
– 1
X

225 – 152 – 333 : 3
– 111
X

(5674 – 97) – 5674
97

X

Bài 4. (2đ) Tính tổng các số nguyên x, biết:
13 < x < 15
x 14
Vậy tổng các số nguyên x bằng 14
7
x 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Vậy tổng các số nguyên x bằng 0

Bài 5. (1đ) Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho 3 chia hết cho x + 1.
3 x + 1 nên x + 1 Ư(3) = 1, 3. Ta có 4 trường hợp:
* x + 1 = 1 x = 0
* x + 1 = – 1 x = –2
* x + 1 = 3 x = 2
* x + 1 = –3 x = –4
Vậy: x 0, –2, 2, –4 .
Đề 1:
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm).
Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. – (– 2) = 2
B. |– 2| = – 2
C. – (– 2) = – 2
D. – | – 2| = 2.

Câu 2. Giá trị của biểu thức + x + 2 với x = – 3 bằng số nào sau đây?
A. – 9
B. -1
C. 1
D. 3

Câu 3. Kết quả của phép tính – (18.13 + 3.6.17 – 2.9.20) là
A. 180
B. 0
C. -180
D. 60

Câu 4. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau đây minh hoạ tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ?

A. (6. 2) + 5 = (2. 6) + 5
B. 6.(2 + 5) = 6. 2 + 6. 5

C. (6 + 2) . 5 = (2 + 6) . 5
D. (6 . 2) . 5 = 2 . (6 . 5).

Câu 5. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Số a dương thì số liền sau a cũng dương. C. Số liền trước a nhỏ hơn số liền sau a.
B. Số a âm thì số liền sau a cũng âm. D. Số a âm thì số liền trước a cũng âm

Phần II- Tự luận: (7 điểm)
Câu 1 (2đ) :
a) Phát biểu các tính chất của phép nhân trong Z
b) Áp dụng tính nhanh (-4) . 33 . (-25).
Câu 3 (2đ) : Tìm xZ biết .
b)
Câu 4 (1 đ) : Điền đúng (Đ), sai ( S) vào ô trống .
a) a= -(-a)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.