Toán 9 thi HKII -Đáp án 2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Toán 9 thi HKII -Đáp án 2011, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Đức Hòa Năm học : 2010 – 2011
Môn Tóan – Lớp 9
Thời gian làm bài : 90 phút
Không kể thời gian phát đề

Câu 1 : (2 điểm) Giải hệ phương trình và giải phương trình :

b) 3×2-5x+2=0
Câu 2 : (2 điểm) Cho parabol (P): y=x2 và đường thẳng (D): y=-x+2
Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ tọa độ Oxy.
Xác định tọa độ của (P) và (D) bằng phép toán.
Câu 3 : (2 điểm) Cho phương trình x2-mx+m2-1=0(m là tham số ) (1)
a)Chứng minh phương trình(1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1,x2 với mọi m
b)Tìm m để hai nghiệm x1,x2 của phương trình(1) thỏa
Câu 4 : (4 điểm) Cho tam giác ABC đều có đường cao AH, gọi M là điểm nằm giữa hai điểm C,H. Từ M kẻ MP vuông góc với AB và MQ vuông góc với AC(P thuộc AB, Q thuộc C )
Chứng minh Tứ giác APMQ và AHMQ nội tiếp được đường tròn . Chỉ ra tâm O của đường tròn ngoại tiếp hai tứ giác này .
Chứng minh OH vuông góc với PQ
Cho , OH=OQ=R Tính diện tích hình quạt tròn OPH theo R.
Đáp án:
Câu 1 : (2 điểm) Giải hệ phương trình và giải phương trình :

b) 3×2-5x+2=0 Vì a+b+c=3-5+2= 0 nên phương trình có hai nghiệm x1=1,

Bài 2: a) * (d) đi qua hai điểm : M(0;2) , N(2;0)
*
x
-2
-1
0
1
2

y = x2
4
1
0
1
4

y=x2

4
B

A

-2 -1 O 1 2

b)
* Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:

Ta có : a+b+c = 1+1-2 = 0
Với x = 1y = 1 ta được giao điểm thứ nhất là A(1;1).
Với x = ta được giao điểm thứ hai là B(-2;4).

Câu 3: x2-mx+m2-1=0(m là tham số ) (1)a=1, b=-m,c= m2-1
a)Chứng minh phương trình(1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1,x2 với mọi m
với mọi m nên
phương trình(1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1,x2 với mọi m.
b)Tìm m để hai nghiệm x1,x2 của phương trình(1) thỏa
Theo câu a phương trình(1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1,x2 với mọi m

Câu 4) Chứng minh Tứ giác APMQ và AHMQ nội tiếp được đường tròn . Chỉ ra tâm O của đường tròn ngoại tiếp hai tứ giác này .

APMQ nội tiếp được đường tròn Tâm O là trung điểm của AM

AHMQ nội tiếp được đường tròn Tâm O là trung điểm của AM
b) Chứng minh OH vuông góc với PQ
(Vì tam giác ABC dều nên đường cao AH cũng là phân giác )
Mà là góc nội tiếp trong (O) nên
OA=OH(bán kính của (O)) =>tam giác AOH cân tại O=>

Nà =>

Câu c) Tính diện tích hình quạt tròn OPH theo R.
(đv dt)

Hỏi và đáp