toán 9: ôn tập học kì 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về toán 9: ôn tập học kì 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

€HƯỚNG DẪN ƠN TẬP HỌC KÌ I NĂM HOC. 2016-2017
MƠN: TỐN 9
I. PHẦN ĐẠI SỐ
A – LÝ THUYẾT
Câu 1: Nêu định nghĩa căn bậc hai số học? Lấy thí dụ minh hoạ của một số a khơng âm?
Câu 2: Biểu thức A phải thỗ mãn điều kiện gì thì xác định?
Câu 3: Nêu quy tắc khai phương một tích; Quy tắc khai phương một thương? Lấy thí dụ minh hoạ?
Câu 4: Nêu quy tắc nhân các căn thức bậc hai; Quy tắc chia hai căn bậc hai? Lấy thí dụ minh hoạ?
Câu 5: Nêu định nghĩa; tính chất căn bậc ba của số a bất kì?
Câu 6: Nêu định nghĩa; tính chất của hàm số bậc nhất? Lấy ví dụ minh hoạ?
Câu 7: Nêu dạng tổng quát của đồ thị hàm số y = ax + b? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b.
Câu 8: Khi nào hai đường thẳng y = ax + b và y = a’x + b, cát nhau, song song với nhau, trùng nhau?
Câu 9: Nêu mối liên quan giữa hệ số a và gĩc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox.
Câu 10: Nêu cách tính số đo gĩc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox?.
B. BÀI TẬP
CHƯƠNG I CĂN BẬC HAI- CĂN BẬC BADạng 1: Thực hiện phép tính.
Bài 1: a) b) c)
d) ef
Bài 2: a) b) c)
d) e) f)
Bài 3: a) b)
c) d)
e) f
Bài 4: a) b)
e) c) d
Bài 5: Tính
a/
b/

c/
d/

e/
f

Bài 6 : Thực hiện phép tính.
a/. b/.
c/. d/.
e/. f/.
g/. h/.
Bài 7: So sánh
a/ 7 và
b/ 8 và

c/ và
d/ và

e/ và
f/ và

Dạng 2: Giải phương trình.
Bài 1: a) b)
c) d)
e)
Bài 2: a) b
cd
Bài 3:
a/
b/

c/
d/

e/
f/

Dạng 3: Rút gọn biểu thức:

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau.

;
Bai 2: Chứng minh rằng biểu thức sau khơng phụ thuộc vào biến.

Bài 3: Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau.
Với x = -5 Với a =
Với x = 8 Với x = -3
Bài 4 : Chứng minh đẳng thức.
a/. b/. (với
c/. d/.
Bài 5 : Rút gọn biểu thức.

Dạng 4: Tổng hợpBài 1:Cho bthức a) Rút gọn A
b) Tính giá trị của A khi x =
Bài 2: Cho biểu thức
a) Rút gọn M. b) Tính giá trị của M khi x = c) tìm giá trị của x để M > 0
Bài 3: Cho biểu thức
a) Rút gọn H. b) Tìm H khi x = 9 c)Tìm giá trị nguyên của x để H đạt giá trị nguyên
Bài 4: Cho b thức
a) Rút gọn Q. b) Tìm các giá trị của x sao cho Q >1
Bài 5: Cho biểu thức
a) Rút gọn A b) Tìm các giá trị của x để R < -1

Bài 6: Cho biểu thức
a) Rút gọn P. b) Tìm x để P bằng 2.
Bài 7: Cho biểu thức
a) Rút gọn Q. b) Tìm giá trị của a để Q
Bài 8: Cho biểu thức a) Rút gọn B. b) Tìm x để B = 3
Bài 9: Cho biểu thức a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.