Toán 9 mạng vong 15 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Toán 9 mạng vong 15, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Vòng 15 Bài thi số 1thi số 1 Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 3) và song song với đường thẳng có phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC. Biết . Gọi I, J theo thứ tự là giao điểm của OA, OB với đường tròn (O). Số đo cung nhỏ IJ là:
A. 1250 B. 1050 C. 1450 D 1300.
Câu 3:Công thức tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng là:
A. B. C. D.Cả ba phương án trên đều đúng
Câu 4: Công thức nghiệm tổng quát của phương trình là:
A. với B. với C. với D. với
Câu 5: Để hai hệ phương trình và tương đương thì m bằng:
A.2 B. -2 C . 5 D. -5
Câu 6: Cho hệ phương trình có nghiệm là (x; y) . Khi đó gần nhất với số nào dưới đây ?
A.1 B.1,2 C.1,4 D.1,5
Câu 7: Đẳng thức đúng
A. với mọi x B. với mọi C. với mọi D. với mọi
Câu 8: Biết đồ thị hàm số song song với đồ thị hàm số và đi qua điểm M(1; 1). Khi đó các giá trị a, b có thể là kết quả nào trong các kết quả sau ?
A. a = 1; b = -2 B. a = -2 ; b = 1 C. a = -2; b = 3 D.a = 1; b = 3
Câu 9: Một người khởi hành từ A đi đến B lúc 7h sáng với vận tốc là 12km/h. Biết quãng đường AB dài 40km. Khoảng cách k (km) từ người đó đến B lúc t giờ ( t > 7) là:
A. k = 12k – 44 B. k = -12t + 40 C. k = -12k – 44 D.k = -12k + 124
Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM. Biết AB = 3a và AH là phân giác của góc BAM, thì AH bằng:
B. C. D. Một đáp án khác
Câu 11: Gọi   là góc tạo bởi hai đường thẳng   và . Khi đó:
C. D.

Bài thi số 2 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Số nghiệm của hệ phương trình là ……….
Câu 2:Đồ thị hàm số là đường thẳng vuông góc với đường thẳng . Khi đó a = ……….. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 3: Đường thẳng (d): song song với trục tung khi m =…………
Câu 4: Tập nghiệm của phương trình là S = …………
Câu 5: Một điểm P ở ngoài đường tròn (O) sao cho PO = 13cm. Một đường thẳng qua P cắt (O) tại Q và R
(PQ < PR) sao cho PQ = 9cm và QR = 7cm. Bán kính đường tròn là ……….cm.
Câu 6: Để ba đường thẳng; và đồng quy thì m = ….
Câu 7: Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I), tiếp xúc với AB, BC, CA lần lượt tại M, N, P. Nếu góc B bằng 70 độ thì số đo cung MN của đường tròn (I) bằng ………….độ.
Câu 8:Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(– 2; 4), B(– 3; 1), C(1; 5). Diện tích tam giác ABC bằng
………………….(đvdt).
Câu 9: Biết hệ có nghiệm (1; 2). Khi đó = ……………
Câu 10: Số nghiệm nguyên (x;y) của phương trình mà x và y đều dương là ………….
Câu 11: Để hệ phương trìnhcó nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn  thì m = ….
Câu 12: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là ……….
Câu 13. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là…….. ( Nhập KQ dưới dạng phân số tối giản)
Câu 14: Cho tam giác ABC có . Đường tròn (I) nội tiếp tam giác tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D và E. Số đo cung nhỏ DE là ………… ( Đ/an: 1100)
Câu 15 : Biết hàm số đạt GTNN là -13. Vậy a = …… (Đ/a : 2)
Câu 16:

Hỏi và đáp