Toán 7 – Đề 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Toán 7 – Đề 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————- ——————————————

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2006 – 2007
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: (0,5 điểm) Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2 . Vậy f(-2) bằng:
A/ -4 B/ 2 C/ 0 D/ Một kết quả khác
Câu 2: (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức: 2m2 – n tại m = 4 , n = 5 là:
A/ 11 B/ -11 C/ 27 D/ -27

Câu 3: (0,5 điểm) Thu gọn biểu thức ta được:

A/ B/ C/ D/

Câu 4: (0,5 điểm) Đa thức nào sau đây có nghiệm :
A/ x2 + 3 B/ 2×4 + 1 C/ -x2 – 1 D/ x2 – 4
Câu 5: (0,5 điểm) Cho đa thức A = xy – x2y2 + x4y – x2y4 . Bậc của đa thức A là:
A/ 2 B/ 4 C/ 5 D/ 6
Câu 6: (0,5 điểm) Cho (ABC , có AB = AC , D nằm giữa B và C thì ta có:
A/ AD > AB B/ AD < AB C/ AD = AB D/ Cả A, B, C đều đúng
Câu 7: (0,5 điểm) Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai:
A/ Nếu là góc ở đáy của một tam giác cân thì
B/ Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau
Câu 8: (0,5 điểm) Điền vào chỗ ……… để được câu đúng
A/ Giao điểm ba trung tuyến của tam giác gọi là ………….
B/ (ABC có AB = AC , ; Số đo của bằng ……….

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Bài 1: (1,0 điểm)
a/ Vẽ đồ thị hàm số y = – 2x
b/ Điểm M(-1003 ; 2006) có thuộc đồ thị hàm số y = – 2x không ? Vì sao ?

Bài 2: (1,5 điểm)
Cho P(x) = 2×4 – x – 2×3 + 1
Q(x) = 5×2 – x3 + 4x
Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x)
Bài 3: (1,0 điểm)
Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x – 3

Bài 4: (2,5 điểm)
Cho tam giác ABC có CA = CB = 10 cm ; AB = 12 cm. Kẻ CI vuông góc AB
( I thuộc AB )
a/ Chứng minh rằng IA = IB
b/ Tính độ dài IC
c/ Kẻ IH vuông góc AC ( H thuộc AC ), kẻ IK vuông góc BC ( K thuộc BC ). So sánh các độ dài IH và IK.

GHI CHÚ: Thí sinh được sử dụng máy tính đơn giản, các máy tính có tính năng tương tự Casio fx 500A – 570MS

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————- ——————————————

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2006 – 2007
Môn : Toán – Lớp 7

A/ NHỮNG LƯU Ý KHI CHẤM BÀI:
Những nội dung trong hướng dẫn chưa trình bày chi tiết. Giám khảo khi chấm bài nên làm chi tiết hơn.
Nội dung bài có nhiều cách giải, nên nếu học sinh trình bày Những cách khác hướng dẫn chấm, thì giáo viên tự làm hướng dẫn chấm, nhưng không được cho điểm vượt điểm số mỗi câu đã qui định.
Phần trắc nghiệm trả lời đúng cho trọn vẹn điểm, sai không cho điểm.
Giám khảo chấm bài phải tuân theo qui định điểm số của hướng dẫn chấm, không được tự ý thay đổi.
B/ NỘI DUNG:

Phần trắc nghiệm:

Câu
Nội dung
Điểm
Câu
Nội dung
Điểm

1
B
0,5
5
D
0,5

2
C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.