toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về toan 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 6 (Năm học 2010– 2011)
Thời gian: 90 phút

Bài 1. Thực hiện tính (tính nhanh nếu có):
a/ 15.42+58.15 – 512:510
b/ 32.114 – 32.74 +36.25
c/ 160 : -17
Bài 2. Tìm x, biết:
a/ 2x – 12.4 = – 28
b/ 20 + 8.(x + 3) = 52.4
c/ và 250< x < 12000
Bài 3. a/Tìm ƯCLN(60;72), BCNN (120,72)
Bài 4. Các học sinh khối 6 của một trường được cử đi mít tinh. Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 đã được cử đi. Biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 125 học sinh.
Bài 5. Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 9 cm ,ON = 18 cm.
a/ Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Tại sao?
b/ Tính độ dài đoạn thẳng MN.
c/ Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Tại sao?
d/ Lấy E là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng OE.
Bài 6. Tính tổng các số nguyên x, biết: -103 x < 100

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 6 (Năm học 2010– 2011)
Thời gian: 90 phút
Câu 1 Thực hiện các phép tính:
a.( -11) + 12 + (-13) + 14 +(- 15 ) + 16 + (-17) + 18 +(- 19) + 20
b. 30. 23 – (15 – 18 ) + (15 – 240 + 10)
c/23.7.53 – (52.65 +52.35)
Câu 2 Tìm x biết:
a. x + 3 = 40 – ( -2 + 9 ) b. (x – 10) : 10 = 22 . 5 c/ 260:(x + 4)= 5.(23+5) – 3.(32+22)
d. và 120< x < 420 e. và 10< x < 24
Câu 3 Số học sinh khối 6 của trường trong khoảng từ 200 đến 400. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 6 học sinh. Tính số học sinh khối 6 đó?
Câu 4Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
a. Tính AB, MA ?
b. Chứng tỏ rằng A nằm giữa O và M ?
c. Trên tia đối OA lấy C sao cho OC = OA. Tính BC ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.