TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về TOAN 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS……………………….
Họ và tên: …………………………….
Lớp: …………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Số học Lớp 6

Điểm:

Lời phê:

A/ Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)
I/ Hãy đánh dấu “X” vào ô trống đúng hoặc sai cho thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

01
Tập hợp A = có 6 phần tử

02
Dạng tổng quát của số tự nhiên a chia cho 3 dư 2 là: a = 3k + 2

03
Cho a và b N , điều kiện để a – b thực hiện được là a >b

04
a.am = am + 1 ( với a, m là số tự nhiên)

II/ Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho tập hợp A = thì :
A. 1 B. a, 1, b A C. a A D. bA
Câu 2: Tích của 25.24 bằng :
A. 27 B. 87 C. 29 D. 810
Câu 3: Kết quả phép tính: 32.7 – 6:30 bằng:
A. 8 B. 57 C. 50 D. 15
Câu 4: Kết quả của phép tính: 53.28 + 53. 72 bằng:
A. 5300 B. 7200 D. 540 D. 2800
B/ Tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1 ( 1đ) Cho tập hợp M = x , hãy viết theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp M.
Bài 2 (2 đ) Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) 53:5 – 125: 25
b) 28 – [ 32:( 3 – 1)2]
1024: ( 17.25 + 15.25 )
Bài 3: ( 2 đ) Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a) 207 – ( x + 3) = 172 b) ( x – 1)2 = 49 c) 2x+2 + 2x = 20
Bài 4: ( 2 đ)
a) Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số giống nhau bằng hai cách.
b) Kết quả của tích 212. 512 có bao nhiêu chữ số?
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS : ………………..
Họ và tên: …………………………….
Lớp: …………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Số học Lớp 6
Đề số: 02

Điểm:

Lời phê:

A/ Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)
I/ Hãy đánh dấu “X” vào ô trống đúng hoặc sai cho thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

01
Tập hợp A = có 6 phần tử

02
Dạng tổng quát của số tự nhiên a chia cho 3 là: a = 3k

03
Cho a và b là số tự nhiên thì a – b = b – a

04
a.am = am ( với a, m là số tự nhiên)

II/ Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả phép tính: 32.7 – 6:30 bằng:
A. 8 B. 57 C. 50 D. 26
Câu 2: Cho tích a.a.a.b.b viết gọn tích bằng:
A. 3a.2b B. 3a + 2b C. a3.b2 D. 3a:2b
Câu 3: Tích của 25.24 bằng :
A. 27 B. 87 C. 29 D. 810
Câu 4: Kết quả phép tính: 29.72 + 29.28 + 100 bằng:
A. 2900 B. 2800 C. 3000 D. 7200
B/ Tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1 ( 1đ) Cho tập hợp M = x , hãy viết theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp M.
Bài 2 (3 đ) Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) 5.22 – 36:32
b) 28 – [ 30 – ( 3 – 1)3]
1024: ( 17.25 + 15.25 )
Bài 3: ( 2 đ) Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a) 207 – ( x + 3) = 172
b) 23+2x = 45 : 43
c) 2x+2 + 2x = 20
Bài 4: ( 1 đ)
Trong phép

Hỏi và đáp