TOAN 6 HSG – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về TOAN 6 HSG, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2013-2014
Môn Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (4.0 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí :
a) (-2013).2014+1007.26
b)

Câu 2: (6.0 điểm)
a) Tìm x, y, z biết: x- y = 2011 ; y-z = -2012 ; z+x = 2013
b) Tìm hai số tự nhiên a và b biết : BCNN(a,b)=180; ƯCLN(a,b) = 12
c)
Câu 3: (4.0 điểm)
Một hiệu sách có năm hộp bút bi và bút chì. Mỗi hộp chỉ đựng một loại bút. Hộp 1: 78 chiếc; Hộp 2: 80 chiếc; Hộp 3: 82 chiếc; Hộp 4: 114 chiếc; Hộp 5: 128 chiếc. Sau khi bán một hộp bút chì thì số bút bi còn lại gấp bốn lần số bút chì còn lại. Hãy cho biết lúc đầu hộp nào đựng bút bi, hộp nào đựng bút chì?

Câu 4: (4.0 điểm) Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D. Biết rằng A nằm giữa B và C; B nằm giữa C và D ; OA = 7cm; OD = 3cm ; BC = 8cm và AC =3BD.
a) Tính độ dài AC.
b) Chứng tỏ rằng: Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AD.

Câu 5: (2.0 điểm) Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho sau khi viết tiếp số đó vào sau số 2014 ta được số chia hết cho 101.

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………… SBD: ……………….

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: TOÁN – Lớp 6
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

Câu
Ý
Lời giải
Điểm

1
(4.0đ)
a
(2.0đ)
(-2013).2014+1007.26
= (-2013).2014+2014.13
= 2014.(-2013+13)
= 2014.(-2000)
= – 4028000

0.5
0.5
0.5
0.5

b
(2.0đ)

1.0

0.5

0.5

2
(6.0đ)
a
(2.0đ)
Từ đề bài ta có:
(x-y)+(y-z)+(z+x) = 2011+(-2012)+2013
2x = 2012 x = 1006
Vì x- y = 2011 y = x – 2011 = 1006 – 2011 = -1005
Vì x+z = 2013 z = 2013 – x = 2013 – 1006 = 1007
Vậy: x = 1006 ; y = -1005 ; z = 1007

0.5
0.5
0.5

0.5

b
(2.0đ)
Ta có: ab = 180.12 = 2160
Giả sử a b. Vì ƯCLN(a,b)= 12 nên a=12m, b=12n với (m,n)=1 và mn
Suy ra : 12m.12n = 2160
m.n = 15. Ta có bảng sau:
m
n
a
b

1
15
12
180

3
5
36
60

0.25
0.25
0.25
0.25

0.5
0.5

c
(2.0đ)

2n+3
1
-1
7
-7

n
-1
-2
2
-5

0.5

0.5

1.0

3
(4.0đ)

Tổng số bút bi và bút chì lúc đầu là: 78+ 80+ 82+ 114+ 128 = 482 (chiếc)
Vì số bút bi còn lại gấp bốn lần số bút chì còn lại nên tổng số bút bi và và bút chì còn lại là số chia hết cho 5, mà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.