Toán 6 – Đề 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Toán 6 – Đề 10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ XUẤT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài 90 phút ( không kể thời gian giao đề )

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
( Chọn câu trả lời đúng nhất
1) Nghịch đảo của phân số là:
a. b. c. d.
2) Phân số bằng:
a. 0,3 b. c. 30% d. Cả 3 câu trên đều đúng.
3) Cho đường tròn (O; 12cm) Đường kính của đường tròn này có độ dài là:
a. 6cm b. 12cm
c. 24cm d. Không thể xác định được độ dài của đường kính.
4) Góc nào có số đo gấp đôi góc vuông?
a. Góc nhọn b. Góc bẹt c. Góc tù d. Cả a, b, c đều sai
( Điền vào chỗ trống
5) Lớp 6A có 40 học sinh. Trong đó số học sinh thích bóng đá. Vậy số học sinh lớp 6A thích bóng đá là: ……………

6) Tia phân giác của một góc là tia ………………hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc …………………
( Ghi vào ô trống chữ “Đ” nếu câu đứng trước là đúng, chữ “S” nếu câu đứng trước là sai
7) . >0
8) Nếu A(() = 230, B(() = 670. Như vậy A(() và B(() là hai góc bù nhau
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
1. Rút gọn phân số: (0.25)
2. Qui đồng mẫu số các phân số: và (0.25)
3. So sánh các phân số: và (0.25)

4. Thực hiện các phép tính: (1.0đ)
a) + b) – c) . d) :
5. Rút gọn các biểu thức sau đây: (1.25đ)
a) + – b) + 1,2 : 1
6. Tìm x, biết: (1.0đ)
a) = b) x + 23 = 15 c) x – 17 = – 12 d) – 43 – x = 14
7. Xem hình vẽ bên và ghi tên góc được đánh dấu (0.25)

8. Dùng thước đo góc để đo góc nêu trên và ghi ra kết quả đo được. (0.25)
9. Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Tính số đo góc yOz, biết số đo góc xOy là 1300 (0.5)
10. Cho M(() và N(() là hai góc phụ nhau. Biết M(() = 320. Tính N(() (0.25)
11. Cho góc vuông xOy. Tia Oz nằm giữa Ox và Oy mà góc xOz có số đo bằng 300. Tính số đo góc zOy (0.5)
12. Cho xOy(() = 800. Tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc xOz (0.25)

ĐÁP ÁN
A. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu 0.5đ)
1) a
2) d
3) c
4) b

5) 24 học sinh
6) Nằm giữa/ Bằng nhau
7) Đ
8) S

B. TỰ LUẬN
1. = (0.25)
2. = và = (0.25)
3. < (0.25)
4. Thực hiện các phép tính: (1.0đ)
a) + = + = = (0.25)
b) – = + = + = (0.25)
c) . = = (0.25)
d) : = . = = -2 (0.25)
5. Rút gọn các biểu thức sau đây: (1.25đ)
a) + –
= + + (0.25)
=
= (0.25)
b) + 1,2 : 1
= + : (0.25)
= + .
= + (0.25)
= +
= (0.25)
6. Tìm x, biết: (1.0đ)
a) =
x = = 2 (0.25)
b) x + 23 = 15
x = 15 – 23 = – 8 (0.25)
c) x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.