Tiết 96. KIỂM TRA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Tiết 96. KIỂM TRA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 96 KIỂM TRA MỘT TIẾT

I-MỤC
1-Kiến thức : HS kiểm tra các kiến thức về so sánh hai phân số, số đối, số nghịch đảo, quy tắc cộng hai phân số, nhân hai phân số
2-Kỹ năng : HS kiểm tra kỹ năng so sánh hai phân số, thực hiện các phép tính về phân số.
-Vận dụng linh hoạt các quy tắc và các tính chất của các phép tính để tính giá trị biểu thức nhanh nhất.
3-Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, ý thức tự giác đôïc lập suy nghĩ, tinh thần vượt khó
II-CHUẨN BỊ
GV : Đề kiểm tra
HS : Ôn lại các kiến thức của chương
III-KIỂM TRA ( Đề kèm theo)
KẾT QUẢ
Lớp
S.bài
0 -1.9
2.0-3.4
3.5-4.9
5.0-6.4
6.5-7.9
8.0-10.0
5.0

6A2

6A3

Hướng dẫn về nhà
-Xem trước bài mới : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
IV-RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG III
Cấp độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Điểm

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phân số và các khái niệm liên quan
Phân số bằng nhau
Số đối,sốnghịch đảo

2,5

1
0.5

4
2,0

Các phép tóan trên phân số,hỗn số,số thập phân,phần trăm.
Qui tắc
Tính tổng,…hai phân số
Phối hợp
4,5

1
0,5

2
1,0

2
3,0

Tìm số chưa biết trong một đẳng thức cho trước

Tìm số trong đẳng thức 1 phép tính
Tìm số trong đẳng thức nhiều phép tính
2,0

1
1,0

1
1,0

So sánh giá trị các biểu thức

Tính tóan –nâng cao
1,0

1
1,0

ĐỀ I
Trường THCS Hoài Xuân
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp:6A . . .
ĐIỂM:
Bài kiểm tra giữa chương III
Môn :Số Học 6
Thời gian :45ph

ĐỀ KIỂM TRA
I-Trắc nghiệm khách quan:
Câu 1(2 điểm) : Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống
a)Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu …………………………………………………………………..
b)Muốn chia một phân số cho một phân số ,ta nhân số bị chia với ………………………………………………………………..
Câu 2: (3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trảlời đúng nhất trong mỗi câu sau:
1)Cho Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau :
A. B. C. D.
2)Số đối của là :
A. B. C. D.
3)Số nghịch đảo của là
ABC. 5 D. -5
4)Hỗn số viết dưới dạng phân số là :
A. BCD.
5)số 2,5 viết dưới dạng phần trăm kết quả là:
A. 2,5% B. 0,25 % C. 25% D. 250%
6)Tổng bằng :
A. B. C. D.
II-TỰ LUẬN: (5điểm)
Bài 1:(3 điểm ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể )
a) b)
Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết
a) b) 2.x 0,25
Bài 3 (0,5 điểm) tỏ rằng:
Bài 4 (0,5 điểm) Cho A = Hãy chứng tỏ A < 1.

BÀI LÀM :

ĐỀ II
Trường THCS Hoài Xuân
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.