Tiet 74 KT chuong 4 dai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Tiet 74 KT chuong 4 dai, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:16/4
Ngày giảng:17/4 Tiết 74: KIỂM TRA 45’
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
– Nắm được t/c của bđt để so sánh
– Nhận biết được bpt bậc nhất một ẩn, nghiệm bpt
– Hiểu được hai bpt tương đương
– Hiểu tính chất để chứng minh bđt
– Hiểu được hai bpt tương đương
2. Kỹ năng
– Biết giải bpt bậc nhất một ẩn; Biết tìm và viết tập nghiệm của bpt
– Vận dụng các phép biến đổi bpt giải bpt đưa về bpt bậc nhất một ẩn
– Giải được pt chứa dấu giá trị tuyệt đối
– Vận dụng t/c bđt để chứng minh
3. Thái độ:
– Nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra.
II. Ma trận
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng-phép nhân

Nắm được t/c của bđt để so sánh

Hiểu tính chất để chứng minh bđt

Vận dụng t/c bđt để chứng minh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

1
1
10%
3
3
30%

Bất pương trình bậc nhất một ẩn

Nhận biết được bpt bậc nhất một ẩn, nghiệm bpt

Hiểu được hai bpt tương đương
Biết giải bpt bậc nhất một ẩn; Biết tìm và viết tập nghiệm của bpt

Vận dụng các phép biến đổi bpt giải bpt đưa về bpt bậc nhất một ẩn
Vận dụng thành thạo phép biến đổi tìm nghiệm bpt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%
2
1,5
15%

1
1
10%
1
0,5
5%

7
4,5
45%

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Nhận biết được nghiệm của pt

Giải được pt chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
2
20%

2
2,5
25%

Tổng

4
2,5
25%
4
3,0
30%
3
3,0
30%
2
1,5
15%
12
10
10%

III.Đề
A.Phần trắc nghiệm(3 đ):
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu từ câu 1 đến câu 6
Câu 1:Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. – 1 >0
B. +2 < 0
C. 2×2 + 3 >0
D. 0x + 1 >0

Câu 2:Cho bất phương trình: – 4x + 12 >0 , phép biến đổi nào sau đây là đúng?
A. 4x >- 12
B. 4x < 12
C.4x>12
D. x9
B.-5x>4x+1
C. x-2×5-x

Câu 5: Phương trình có tập nghiệm là?
A. -6; 12
B. 6
C. 12
D. -12

Câu 6: Cho khi đó x nhận giá trị:
A. x>0
B. xb chứng minh 2a + 3 và 2b + 3?
b.Cho -3a – 1 > -3b-1 so sánh a và b?
c.Biết 3 – 4a < 5c+2 và 5c – 1< -4b . So sánh a và b?
Bài 2 (2 đ): Giải các bất phương trình sau và biểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.