Tiet 68 KT Số Học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Tiet 68 KT Số Học 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA
MÔN: SỐ HỌC
Thời gian: 45’
Họ và tên HS: …………………………………………………. Lớp: ………….
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
B. Hai số nguyên đối nhau thì bằng nhau
C. Tập hợp số nguyên bao gồm tập hợp số nguyên âm và tập hợp số tự nhiên.
D. Tổng của hai số nguyên trái dấu là số nguyên âm
Câu 2: Tập hợp nào sau đây là tập ước của 4?
A. -1; -2; -4; 1; 2; 4 B. 1; 2; 4 C. -1; -2; -4; 0; 1; 2; 4 D. -1; -2; -4
Câu 3: Kết luận nào sau đây là đúng?
A. =-3 B. =0 C. –(-2)=-2 D. -2=-4
Câu 4: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
A. N Z B. -8 N C. 5 Z D. -2 Z
Câu 5: Giá tri của biểu thức: 2010-(2011+2010) là?
A. 2011 B. -2011 C. -2010 D. 2010
Câu 6. Trong tập số nguyên Z phép tính nào sau đây sai:
A. (-21).(-11) = 231 C. 27.2 = 54
D. (-7).9 = – 63 D. (-33).(-6) = – 198
Câu 7: Biểu thức (-2)4 bằng:
A. -8 B. 8 C. -16 D. 16
Câu 8: Tích nào sau đây nhỏ hơn 0?
A. (-3)2.(-2011)3 B. (-2).(-120).(-13).(-1) C. (-2)3.(-1) D. (-1)2.(-5).0
Câu 9 Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức số : 2 – ( 9 – 1 + 3) ta được:
A) 2 – 9 + 1 – 3 C) 2 – 9 + 1 +3
B) 2 + 9 – 1 -3 D) 2 – 9 – 1 – 3
Câu 10: = 4 thì a bằng:
A. a = 2 B. a = – 4 C. a = – 4 hoặc a = 4 D. a = 4
Câu11: Sự sắp xếp nào sau đây là sắp xếp tăng dần?
A. -2; -30; -45; 0; 1; 15; 40 C. -45; -30; -2; 40; 15; 1; 0
B. -45; -30; -2; 0; 1; 15; 40 D. -45; 40; -30; 15; 0; 1; -2
Câu 12:Trên tập hợp số nguyên Z , tập hợp tất cả các ước của 3 là :
A. 1; 3 B. 1; – 1; 3; -3 C. 0; -1; 1; -3; 3 D. 0; 1; 3
PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1 (2,5 điểm)Tính :
a, 136-(100+136) + 12.(-15)+(-13).15 b, (-3)2.4-5.(-7)+62:(-9)
Câu 2 (3 điểm) Tìm x Z biết :
a, -x + 23 = – 20 b) |x – 24|.73 = 2.74.
c)
Câu 3: Tìm các số nguyên x sao cho 6x + 17 chia hết cho x + 2.
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp