Tiét 61 kiem tra viet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Tiét 61 kiem tra viet, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
TiÕt 61: KiÓm tra 1 tiÕt
I. Môc tiªu:
*KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh vÒ c«ng thøc nghiÖm tæng qu¸t vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän cña ph­¬ng tr×nh bËc hai. §iÒu kiÖn ®Ó ph­¬ng tr×nh bËc hai cã nghiÖm, v« nghiÖm, cã nghiÖm kÐp. HÖ thøc vi Ðt c¸ch nhÈm nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai.
*Th«ng qua tiÕt kiÓm tra n¾m ®­îc qu¸ tr×nh tiÕp thu cña hs tõ ®ã ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc cho phï hîp
* Cã kü n¨ng tr×nh bµy bµi gi¶i. RÌn ®øc tÝnh cÈn thËn khi lµm bµi
II. ChuÈn bÞ:
1. ChuÈn bÞ cña thÇy:
Nghiªn cøu sgk vµ tµi liÖu ®Ó ra ®Ò
2. ChuÈn bÞ cña trß:
– ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n .
III. TiÕn tr×nh lªn líp:
1.æn ®Þnh tæ chøc:
2. §Ò bµi
B. Ma trận

Chủ đề – Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hàm số y = ax2,đồ thị hàm số y = ax2

Nhận biết được tính chất của hàm số y = ax2

Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax2

sử dụng các tính chất đã học để làm bài tập .

Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm 1
10%

Số câu 1
Số điểm
2
20%
Số câu 1
Sốđiểm
0,5
5%

Số câu 4
điểm 3,5=35%

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai . định lí Vi ét
Xác định được hệ số của phương trình, công thức của hệ thức Vi ét
Hiểu được khái niệm của phương trình bậc hai. Hiểu được định lí Viét
Vận dụng công thức nghiệm để giải phương trình bậc hai. Áp dụng định lí vi ét để nhẩm nghiệm

Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm 1

10%

Số câu 3
Số điểm 1,5

15%
Số câu 2
Số 2điểm
20%

Số câu 2
Số điểm 2

Số câu 7
điểm 6,5= 65%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu 4
Tổng số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Tổng số câu 6
Tổng số điểm 5,5
Tỉ lệ 55 %
Tổng số câu 3
Tổng số điểm 2,5
Tỉ lệ 25%
Tổng số câu11
Tổng số điểm 10

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)
Chän vµ ghi vµo bµi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng:

C©u 1. Điểm N(2; -5) thuộc đồ thị hàm số y = mx2 + 3 khi m bằng:
A. 2 B. – 2. C. . D. .
C©u 2. Đồ thị hàm số y = x2 đi qua điểm:
A. ( – 1; 1 ). B. (1; 0 ). C. ( 1; – 1). D. ( 0; 1 ).
C©u 3. Hàm số y = x2 đồng biến khi x >0 nếu:
A. m – .
C. m > . D. m = 0.
C©u 4. Phương trình nào sau đây có nghiệm kép ?
A. x2 – 4x + 4 = 0. B. x2 – 4x – 4 = 0.
C. – x2 – 4x + 4 = 0. D. cả ba câu trên đều sai.
C©u 5. Phương trình nào sau đây có nghiệm ?
A. x2 – x – 1 = 0. B. 3×2 – x + 8 = 0.
C. – 3×2 – x – 8 = 0. D. 3×2 + x + 8 = 0.
C©u 6. Cho phương trình 0,1×2 – 0,6x – 0,8 = 0. Khi đó:
A. x1 + x2 = 0,6; x1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.