Tiet 59:Kiem chuong 4 ( 4 de) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tiet 59:Kiem chuong 4 ( 4 de), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1
A. Trắc nghiệm. Chọn phương án đúng viết vào bài kiểm tra
Câu 1: Cho hàm số y = – x2 .
A.Hàm số trên luôn nghịch biến. B. Hàm số nghịch biến khi x >0 và đồng biến khi x < 0
C. Hàm số trên luôn đồng biến. D. Giá trị của hàm số bao giờ cũng âm.

Câu 2: Phương trình x2 – 5x – 6 = 0 có một nghiệm là:
A. x = 1 B. x = 5 C. x = 6 D. x = -6

Câu 3: Biệt thức (’ của phương trình 4×2 – 6x – 1 = 0 là:
A. 5 B. 13 C. 52 D. 2

Câu 4: Phương trình bậc hai 2×2 – 5x + 3 = 0 có tổng và tích hai nghiệm lần lượt là:
a/ S = và P = b/ S = và P =
c/ S = và P = d/ S = và P =

B. Tự luận.

Bài 1: Giải các phương trình
a) 2×2 – 5x + 1 = 0 b) -3×2 + 15 = 0

Bài 2: Tính nhẩm nghiệm của phương trình
a) – 2011×2 + 2012x – 1 = 0 b) x2 – 3x – 10 = 0

Bài 3: Tìm hai số u và v biết u + v = 15; u.v = 56

Bài 4: Vẽ đồ thị hai hàm số y = x2 và y = x + 2 trên cùng hệ trục toạ độ.
Tìm toạ độ các giao điểm của hai đồ thị bằng phương pháp đại số.

Bài 5: Cho phương trình: 3×2 – 8x + m = 0;
a) Khi m = -4, không giải phương trình hãy tính:
b) Tìm m để 2 + x2 =

Đề 2

A. Trắc nghiệm. Chọn phương án đúng viết vào bài kiểm tra

Câu 1: Cho hàm số y = ax2 ( a ≠ 0).
A. a >0 thì y > 0 với mọi x ≠ 0 . B. Đồng biến khi a > 0
C. Nghịch biến khi a < 0. D. a < 0 thì y < 0.

Câu 2: Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt:
A.x2 + x + 1 = 0 B. x2 + 4 = 0 C. 2×2 – 3x – 1 = 0 D.4×2 – 4x + 1 = 0
Câu 3: Biệt thức (’ của phương trình 3×2 – 6x – 2 = 0 là:
A. 5 B. 13 C.15 D.3

Câu 4: Phương trình bậc hai 2×2 – 3x + 5 = 0 có tổng và tích hai nghiệm lần lượt là:
a/ S = và P = b/ S = và P =
c/ S = và P = d/ S = và P =

B. Tự luận.

Bài 1: Giải các phương trình
a) 3×2 – 5x – 1 = 0 b) -3×2 + 15x = 0

Bài 2: Tính nhẩm nghiệm của phương trình
a) 2011×2 – x – 2012 = 0 b) x2 + x – 20 = 0

Bài 3: Tìm hai số a và b biết a + b = 12; ab = 28

Bài 4: Vẽ đồ thị hai hàm số y = – x2 và y = x – 2 trên cùng hệ trục toạ độ.
Tìm toạ độ các giao điểm của hai đồ thị bằng phương pháp đại số.

Bài 5: Cho phương trình: 3×2 – 8x + m = 0;
a) Khi m = -4, không giải phương trình hãy tính:
b) Tìm m để 2 + x2 =

Đề 3

A. Trắc nghiệm. Chọn phương án đúng viết vào bài kiểm tra
Câu 1: Cho hàm số y = x2 .
A.Hàm số trên luôn nghịch biến. B. Hàm số đồng biến khi x >0 và nghịch biến khi x < 0
C. Hàm số trên luôn đồng biến. D. Giá trị của hàm số bao giờ cũng

Hỏi và đáp