Tiết 54-55 ôn tập thi kì 1-số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tiết 54-55 ôn tập thi kì 1-số học 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TiÕt thø : 54 & 55 Ngµy so¹n: . Ngµy d¹y:
Tªn bµi gi¶ng: ÔN TẬP HỌC KÌ I
A. Môc tiªu: Qua bµi nµy häc sinh ®­îc:
¤n tËp, hÖ thèng kiÕn thøc träng t©m cña ch­¬ng I vµ mét phÇn cña ch­¬ng II.
RÌn kü n¨ng thùc hµnh gi¶i to¸n víi nh÷ng d¹ng to¸n c¬ b¶n.
RÌn viÖc tæ chøc häc tËp vµ kiÓm tra cã hiÖu qu¶.
Ph©n bæ thêi l­îng :
TiÕt 53, 54 : ¤n tËp Sè häc .
TiÕt 55 : ¤n tËp H×nh häc .
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỐ HỌC 6
A – Lý thuyÕt
C¸c c©u hái «n tËp ch­¬ng I ( trang 61 SGK)
C¸c c©u hái «n tËp ch­¬ng II ( trÝch chän trong trang 98 SGK )
B – Bµi tËp
I – Sè tù nhiªn
Bµi 1 : T×m sè tù nhiªn x biÕt :
123 – 5(x + 4) = 38
(3x – 24).73 = 2.73
Bµi 2 : T×m sè tù nhiªn x biÕt nÕu lÊy nã chia cho 3 råi trõ ®i 4 sau ®ã nh©n víi 5 th× ®­îc 15
Bµi 3 : Thùc hiÖn phÐp tÝnh råi sau ®ã ph©n tÝch kÕt qu¶ ra thõa sè nguyªn tè .
62 :4.3 + 2.52
5.42 – 18:32
Bµi 4 : T×m x ( N biÕt :
a) vµ vµ x >8
b) vµ vµ 0< x < 500
Bµi 5 : T×m sè tù nhiªn x biÕt x < 200 vµ x chia cho 2 d­ 1, x chia cho 3 d­ 1, chia cho 5 thiÕu 1, vµ chia hÕt cho 7 .
Bµi 6 : Thùc hiÖn phÐp tÝnh :
80 – (4.52 – 3.23)
23.75 + 25.10 + 25.13 + 180
2448 : [119 -(23 -6)]
Bµi 7 : T×m sè tù nhiªn x biÕt :
(2600 + 6400) – 3x = 1200 ;
[(6x – 72):2 – 84].28 = 5628
Bµi 8 : Cho A = 8 ; 45 B = 15 ; 4
T×m tËp hîp C c¸c sè tù nhiªn x = a +b víi a (A vµ b(B .
LiÖt kª D = x ( N ( x = a -b víi a (A vµ b(B
LiÖt kª D = x ( N ( x = a.b víi a (A vµ b(B
LiÖt kª D = x ( N ( a= b.x víi a (A vµ b(B
Bµi 9 : Cho A = 270 + 3105 + 150 . Kh«ng thùc hiÖn phÐp tÝnh xÐt xem A cã chia hÕt cho 2, 3, 5, 9 kh«ng ? T¹i sao ?
Bµi 10 : Tæng sau ®©y lµ sè nguyªn tè hay hîp sè ?
2.3.5 + 9.31
5.6.7 + 9.10.11
Bµi 11 : §iÒn vµo dÊu * ®Ó sè chia hÕt cho tÊt c¶ c¸c sè 2,3,5,6,9 .
Bµi 12 : Cho a = 45, b = 204 , c = 126
T×m ¦CLN(a,b,c)
T×m BCNN(a,b,c)
Bµi 13 : Mét khu v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 105m, chiÒu réng 60m . Ng­êi ta trång c©y quanh v­ên sao cho mçi gãc v­ên cã mét c©y vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai c©y liªn tiÕp b»ng nhau . TÝnh kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a hai c©y liªn tiÕp . ( biÕt kho¶ng c¸ch ®ã lµ sè tù nhiªn cã ®¬n vÞ lµ m) khi ®ã tæng sè c©y trång ®­îc lµ bao nhiªu ?
Bµi 14 : Sè häc sinh khèi 6 cña tr­êng kho¶ng tõ 200 ®Õn 400 em . Khi s¾p hµng 12, hang 15 vµ hµng 18 ®Òu thõa 5 em . TÝnh sè häc sinh khèi 6 .
Bµi 15 : Cho A = 70 ; 10 ; B = 5 ; 14 .ViÕt tËp hîp c¸c gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.