Tiet 50 KT chuong III DS 7 Sanh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Tiet 50 KT chuong III DS 7 Sanh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 20/ 01/ 2014
Ngày dạy – Lớp
Tiết
Tiến độ
Ghi chú

/ 02/ 2014 – 7A2

Tiết 50: Kiểm tra ương 3.

I-MỤC TIÊU:
1-Kiến thức :
– HS kiểm tra các kiến thức về dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu , tần số , số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu, vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
2-Kỹ năng :
– Kiểm tra kỹ năng xác định dấu hiệu điều tra, tìm số các giá trị, lập bảng tần số, tìm số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu, và vẽ biểu đồ đoạn thẳng
3-Thái độ : Giáo dục ý thức tự giác, tinh thần vượt khó.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận hoàn toàn
III. MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL
TL
TL

Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
Học sinh nhận biết được số các giá trị, số các giá trị khác nhau, tần số tương ứng
Học sinh biết tìm được dấu hiệu điều tra
Học sinh lập được bảng tần số. HS nhận xét được số liệu từ bảng ”Tần số”.

HS biết tìm các số còn thiếu trong cột tần số và cột các tích.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0đ
10%
1
1,0đ
10%
1
2,0đ
20%
1
1,0đ
10%

5
5,0 đ
50%

Biểu đồ

HS nhận xét được biểu đồ
Học sinh lập được biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0 đ
20%
1
1,5đ
15%

3
3,5đ
35%

Số trung bình cộng
Nhận biết được mốt của dấu hiệu

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng của dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1
1,0đ
10%

2
1,5đ
15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%
3
3,0đ
30%
4
5,5đ
55%
10
10đ =100%

Trường THCS Kỳ Sơn
Lớp: 7A …….
Họ và tên: …………………………………………….
KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7
Thời gian làm bài 45 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

Bài 1: (7,0 điểm )
Trường THCS Kỳ Sơn đã thống kê điểm thi học kỳ I môn Toán của 120 học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau đây.
8
6
8
5
10
6
10
8
6
8
5
10

8
8
3
5
7
9
5
9
7
5
6
7

6
5
6
6
9
5
7
7
9
6
7
8

5
5
9
7
5
3
6
6
6
6
9
6

10
6
7
10
6
6
10
6
6
7
7
6

6
8
5
6
8
5
7
7
10
9
6
7

7
10
8
6
7
6
8
8
6
7
7
8

9
6
6
3
8
7
5
6
9
10
6
10

6
9
7
7
6
5
9
8
6
7
7
6

9
6
5
6
5
6
7
5
6
5
6
5

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?
b) Số các giá trị khác nhau và lập bảng “Tần số” và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu.
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2: (2,0 điểm ) Biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn số trẻ em

Hỏi và đáp