Tiết 39: Kiểm tra 45′ (nâng cao) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tiết 39: Kiểm tra 45′ (nâng cao), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 : (2 điểm)
a) Phát biểu định nghĩa luỹ thừa bậc n của số a (n N*).
b) Viết dạng tổng quát nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.
Áp dụng tính x.x5 .
Câu 2 : (2 điểm) Điền vào dấu ‘‘*’’ các chữ số thích hợp để số đồng thời chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5.
Câu 3: (2 điểm) Tính nhanh :
a) 2011.2012.(3737.43 – 4343.37)
b)
Câu 4: (3 điểm) Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng có 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ. Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?
Câu 5: (1 điểm) Chứng tỏ hai số 2n + 3 và n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau

Hướng dẫn chấm

Câu 1 : (2 điểm)
a) (n N*).
b) .(m, n N*).
Áp dụng: x.x5 = x1 + 5 = x6 .
Câu 2 : (2 điểm) Điền vào dấu ‘‘*’’ các chữ số thích hợp để số đồng thời chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5.
HD: chia hết cho 2, 3 và 5 =
chia hết cho 3 * + 7 + 0 3 * 2; 5; 8.
Các số cần tìm là 270, 570, 870
Câu 3: (2 điểm) Tính nhanh :
a) 2011.2012.(3737.43 – 4343.37) = 2011.2012.0 = 0
b) = 28(66 + 24 + 10) = 28.100 = 2800
Câu 4: (3 điểm) Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng có 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ. Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?
HD: Gọi số người của đơn vị bộ đội là x (xN ; 1000 >x > 15)
x : 20 dư 15 x – 15 20
x : 25 dư 15 x – 15 25
x : 30 dư 15 x – 15 30
Suy ra x – 15 BC(20, 25, 35)
Ta có 20 = 22. 5 ; 25 = 52 ; 30 = 2. 3. 5 ; BCNN(20, 25, 30) = 22. 52. 3 = 300
BC(20, 25, 35) = 0 ; 300 ; 600 ; 900 ; … mà 0 < x < 1000 nên x315 ; 615 ; 915 ;…
Ta có 615 41. Vậy đơn vị bộ đội có 615 người.

Câu 5: (1 điểm) Chứng tỏ hai số 2n + 3 và n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau
HD: Đặt d = (2n + 3, n + 1) 2n + 3 d, n + 1 d 2n + 3 d, 2(n + 1) d
2n + 3 – 2n – 2 d 1 d d = 1. Vậy hai số 2n + 3 và n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.