Tiet 36 kiem tra dai so 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Tiet 36 kiem tra dai so 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… Kiểm tra: 45’
Lớp : 7 … STT: …… Môn: Đại số 7

Điểm
Lời phê của thầy

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Đề bài:
I/ Trắc nghiệm ( 3đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3)
Câu 1: Nếu thì x2 bằng:
A. 2 B. 4 C. 16 D. 256
Câu 2: Kết quả của phép tính (-3)2.(-5)2 là:
A. (-15)4 B. 152 C. 154 D. (-8)4
Câu 3: Cho hàm số y = f(x) = 2×2 + 1. Tính , kết quả là:
A. B. 0 C. D.
Câu 4: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x
1

– 8
10

y

8
– 4

1,6

II/ Tự luận (7đ)
Câu 5: Cho biết 36 công nhân đào một đoạn mương dẫn nước trong 12 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể đào xong đoạn mương đó trong 8 ngày ( năng suất của các công nhân như nhau).
Câu 6: Cho hàm số
a) Vẽ đồ thị của hàm số trên.
b) Điểm nào sau đây thuộc đồ thi hàm số trên:

c) Đánh dấu trên đồ thị điểm E có hoành độ là 2; điểm F có tung độ là
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.