Tiết 28 KT HH6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Tiết 28 KT HH6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soan: 20.02.2012
Ngày dạy : ….02.2012
TRƯỜNG THCS CCL KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG II – Tiết 22
LỚP: 6 – …. MÔN: HÌNH HỌC – Năm học: 2011 – 2012
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra các khái niệm về góc, góc vuông , góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Hai góc phụ nhau, bù nhau, kề bù. Tia phân giác của một góc.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình về góc, phân tích hình vẽ, tìm cách giải bài toán và trình bày lời giải chính xác, rõ ràng.
3. Thaùi ñoä: Trung thực, cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị :
1) Chuẩn bị của giáo viên: Ma trận đề, đề KT, đáp án + biểu điểm. Phô tô đề
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1:
Nửa mặt phẳng. Góc

Hiểu khái niệm góc.

Số câu hỏi
Số điểm
%

1
0,5
5%

1
0,5
5%

Chủ đề 2:
Số đo góc.
– Biết nhận ra một góc trong hình vẽ.
– Nhận ra hai góc phụ nhau, bù nhau
– Nhận ra góc nhọn, góc tù.
– Biết số đo góc vuông, góc bẹt
– Vẽ được góc khi biết số đo.
– Xác định được một tia nằm giữa hai tia.

– Vẽ được 2 góc trên cùng nửa mặt phẳng khi biết số đo. Vẽ được hai góc kề bù.
– Tính được số đo góc, từ đó so sánh được hai góc

Số câu hỏi
Số điểm
%
5
2,5
25%

2
2,0
20%
1
0,5
5%
2
3,0
30%

10
8,0
80%

Chủ đề 3:
Tia phân giác của một góc

Biết giải thích một tia là tia phân giác của một góc

Số câu hỏi
Số điểm
%

2
1,5
15%
2
1,5
15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
5
2,5
25%
3
2,5
25%
3
3,5
35%
2
1,5
15%
12
10
100%

2) Chuẩn bị của học sinh:
– Học ôn các kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài 06 chương II.
III. HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỂM TRA:
1.Ổn định tình hình lớp: (1ph) Kiểm tra sĩ số HS – Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
2. Nội dung kiẻm tra :
A .ĐỀ KIỂM TRA.

TRƯỜNG THCS CCL KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG II – Tiết 22
LỚP: 6 – …. MÔN: HÌNH HỌC – Năm học: 2011 – 2012
HỌ VÀ TÊN:………………………………. THỜI GIAN: 45 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

ĐỀ:
I.Phần trắc nghiệm:(3đ) (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu1: Cho góc xOy có số đo là 850 . Góc xOy là góc :
A. Nhọn B. Vuông C. Tù D. Bẹt
Câu 2: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc bù nhau:
A. Đúng B. Sai
Câu 3: Cho góc xOy bằng 1300, vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sau cho góc xOt bằng 400. Vậy góc tOy là góc:
A. Nhọn B. Vuông C.Tù D. Bẹt

Câu 4: Cho hình vẽ, là góc :

A. Nhọn B. Vuông C. Tù D. Bẹt
Câu 5: Cho biết A và B là hai góc phụ nhau. Nếu góc A có số đo là 550 thì góc B có số đo là:
A. B. C. D.
Câu 6: Số đo của góc bẹt là :
A. 900 B. 1000 C. 600 D.1800

II.Phần Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.