Tiet 21 KT chuong I – Dai so – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Tiet 21 KT chuong I – Dai so, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 21: Kiểm tra chương I – Đại số lớp 8

I. Mục tiêu: Đánh giá HS sau khi các em học xong chương I
1) Kiến thức: Các em thực hiện được các tính toán, biến đổi các biểu thức dựa vào nhân, chia đa thức, các HĐT đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử.
2) Kỹ năng: HS vận dụng các kiến thức đã học vào giải bài tập, rèn luyện kĩ năng giải toán và trình bày bài toán, kĩ năng nhận dạng bài toán trong phân tích đa thức thành nhân tử.
3) Thái độ: GD tính trung thực tự giác trong kiểm tra
II. Ma trận đề kiểm tra
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

VD thấp
VD cao

1. Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức
biết nhân một đơn thức với đa thức

Nhân được đa thức với đa thức
Vận dụng nhân đa thức để rút gọn biểu thức

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
1Câu (1a)
1,0 điểm
1Câu (1b)
1,0 điểm

1 câu ( câu 2b)
1 điểm

3 câu
3 điểm
30%

2. Hằng đẳng thức đáng nhớ. Cực trị đại số

Vận dụng được HĐT để rút gọn và tính nhanh giá trị của biểu thức – Tìm GTNN của một đa thức bậc hai

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1Câu ( câu 2a)
1,0 điểm
1Câu ( câu 5)
1,0 điểm

2 câu
2 ,0 điểm
20%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử. Tìm x
Biết phân tích một đa thức thành nhân tử bằng đặt nhân tử chung
Phân tích một đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các PP
Phân tích một đa thức thành nhân tử bằng cách tách hạng tử, Vận dụng giải bài toán tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 câu ( câu 3a)
1,0 điểm

1 câu ( câu 3b)
1,0 điểm

2 câu ( câu 3c- 4b)
2,0 điểm

4 câu
4,0 điểm
40%

4. Chia đa thức

Thực hiện phép chia đa thức để biến đổi biểu thức tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1 câu ( câu 4a)
1,0 điểm
10%

1 câu
1,0 điểm
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm %

10câu
10điểm
100%

III. Đề bài
Câu 1 ( 2 điểm): Thực hiện tính
2x2y.(3x2y + 2xy2 – 3)
(4x – 3) . ( x2 – 5x +4 )
Câu 2: ( 2 điểm)
a) Rút gọn biểu thức: B = 4x(x + 3) – 3x (4 +x )
b) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức
M = ( 5x – 1 )2 + ( 2x – 1)2 + 2. ( 5x – 1 ). ( 2x – 1) tại x = 5
Câu 3: ( 3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
2x2y + 4xy2 – 10 x3y2
x3 – 2x2y + xy2 – 25x
x2 + 5x +6
Câu 4: ( 2 điểm)Tìm x biết
( x2 – 3x ) : x + 2x – 1 = 0
2x. ( x – 2) + 3. ( x – 2) = 0
Câu 5: ( 1 điểm)Tìm GTLN của biểu thức M = x2 – 4x + 7
IV: Đáp án- HD chấm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.