Tiết 19_Kiểm tra 45′ môn số học 6(2đề đầy đủ ma trận,biểu điểm,đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Tiết 19_Kiểm tra 45′ môn số học 6(2đề đầy đủ ma
trận,biểu điểm,đáp án)
, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:25/09/2011
Ngày dạy: /10/2011

Tiết 19:
MÔN: SỐ HỌC 6 (BÀI SỐ 1)

MỤC TIÊU:
Kiến thức:
– Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong đầu chương I của học sinh về khái niệm tập hợp, tập hợp con, các phép tính trong N.
Kĩ năng:
– Biết tìm tập hợp con.Sử dụng thành thạo các kí hiệu của tập hợp.
– Rèn kĩ năng tính nhanh.
3.Thái độ:
– Nghiêm túc, tự giác, làm bài cẩn thận chính xác, sáng tạo.
MA TRẬN:

Chủ đề chính
Các mức độ cần đánh giá
Tổng số

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1) Tập hợp
Số câu
2

0,5
1

1

3

1,5

Điểm

2) Số tự nhiên
Số câu
3

0,75

3

0,75

Điểm

3) Các phép toán trên N
Số câu
3

0,75

3

3

1

1
7

4,75

Điểm

4)Dạng toán tìm x
Số câu

2

2

1

1
3

3

Điểm

Tổng số

8

2
1

1

5

5

2

2
16

10

D. ÐÁP ÁN, BIỂU ÐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đề lẻ
C
C
B
A
B
D
B
C

Đề chẵn
B
D
C
C
A
B
B
C

II/ TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Câu
Đề 1
Đề 2
Biểu điểm

Câu 9
(1 điểm)
Các tập hợp con của A là:
6 ; 8 ; 6; 8
Các tập hợp con của A là:
7 ; 9 ; 7; 9
0,25
0,75

Câu 10
(3 điểm)
a) (2100 – 42) : 21
= 2100 : 21 – 42 : 21
= 100 – 2
= 98
a) 13 . 55 + 45 . 13 – 140
=13 . (55 + 45) – 140
=13 . 100 – 140
=1300 – 140 = 1160

0,5
0,25
0,25

b) 4. 52 – 28: 26
= 4 . 25 – 22
= 100 – 4
= 96
b) 5. 42 + 39: 37
= 5 . 16 – 32
= 80 – 9
= 71

0,5
0,25
0,25

a)
= 2009 – 264: [16 . 2 + 102]
= 2009 – 264: [32 + 100]
= 2009 – 264: 132
= 2009 – 2 = 2007
c) 1449 –
= 1449 – [400: 8].9
= 1449 – 50.9
= 1449 – 450
= 999

0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 11
(3 điểm)

a) (9x + 2) . 3 = 60
(9x + 2) = 60 : 3
9x+2 = 20
9x = 20-2
9x = 18
x =18 : 9
x = 2
a) (3x + 2) : 4 = 50
(3x + 2) = 50 . 4
3x+2 = 200
3x = 200 – 2
3x = 198
x =198 : 3
x = 66

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.