Tiết 18. KT số học – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Tiết 18. KT số học, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18: KIỂM TRA SỐ HỌC
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1/ Tập hợp, phần tử của tập hợp, tập hợp con
.
Chỉ ra được các phần tử của một tập hợp.
Tính đựoc số phần tử của tập hơp

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

0,5

1,5 điểm

Tỉ lệ

10%

5%

15%

2/ Cách viết số tự nhiên.

Tìm x, với chỉ một phép tính đơn giản

Số câu

2

2

Số điểm

2

2,0 điểm

Tỉ lệ

20%

20%

3/ Lũy thừa với số mũ tự nhiên; nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
.
.
Nhận biết được tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số
Tìm ra lũy thừa của một số tự nhiên

Số câu

1

1
2

Số điểm

0,5

1
1,5 điểm

Tỉ lệ

5%

10%
15%

4/ Thực hiện phép tính

-Tìm x với nhiều phép biến đổi.
-Tính và tính nhanh hiệu quả.
Tính tổng S

Số câu

4

1
5

Số điểm

4

1
5 điểm

Tỉ lệ

40%

10%
50%

Tổng số câu

1

7

2
15

Tổng số điểm

1

7

2
10.0

Tỉ lệ

10%

70%

20%
100%

ĐỀ RA
Đề 2
Câu 1: ( 1,5 điểm)
a) Viết các tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử:
b) .Tính số phần tử của tập hợp M
Câu 2: (4,5 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a)
b) 4.52.5.25.2
c) 115 . 23 – 15 . 23
d)
e) 11.25 + 95.11 + 89.51 + 69.89

Câu 3: (3 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a)
b) 7.(x – 9) = 35
c) 2 . 3x – 1 = 54
Câu 4. (1điểm) Tính tổng sau:
S = 2 + 7 + 12 + 17 + 22 + … + 492 + 497

Đề 1:
Câu 1: ( 1,5 điểm)
a) Viết các tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử: A = x N*/x < 4
b) M = 2; 7; 12; 17; …..492; 497.Tính số phần tử của tập hợp M
Câu 2: (4,5 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a) 22 + 525 +78
b) 4.52.5.25.2
c) 115 .32– 15 . 32
d)
e) 11.25 + 95.11 + 89.51 + 69.89

Câu 3: (3 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a)
b) (x-16):18=32
c) 2 . 3x – 1 = 54
Câu 4. (1điểm) Tính tổng sau:
S = 8 + 12 + 16 + 20 +…+ 100

ĐÁP ÁN – ĐỀ 2
CÂU
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM

1
(1,5đ)
a

1

b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.