Thử sức kì 1-toán 6-basan0702 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Thử sức kì 1-toán 6-basan0702, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:

………………………………………….
Lớp:
TẬP GIẢI ĐỀ THI KÌ I
MÔN TOÁN- LỚP 6
Thời gian: 90 phút

ĐIỂM

ĐỀ SỐ 01:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Đánh dấu X vào ô vuông mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Cho tập hợp M = . Số phần tử của tập hợp M là:
90 91 92 93
Câu 2: Tổng nào sau đây chia hết cho 3 ?
234 + 610 352 + 260 990 + 724 670 + 102 Câu 3: Biết số chia 5 dư 4 . Khi đó giá trị của x là:
9 4 9 ; 4 1; 4
Câu 4: Khẳng định nào dưới đây là sai ?
Ư(30) 7Ư(30) 8 Ư(30) 10 Ư(30)
Câu 5: Số a = 23. 33 . Số các ước số của a là:
6 9 12 16
Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai ?
Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
Mọi số nguyên âm đều bé hơn số 0.
Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên dương.
Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.
Câu 7. Khẳng định nào sau đây là sai? (a Z)
– 1999 – 10 – (– a) = a – a < 0
Câu 8: Kết quả của phép tính – 3 – 10 + 2 bằng:
15 – 13 –11 11
Câu 9: Biểu thức – (a – b + c) bằng biểu thức nào sau đây ?
– a + b – c – a – b – c – a + b + c a + b – c
Câu 10: Xem hình 1:

Khẳng định nào dưới đây là sai ?
Ax và Ay là hai tia đối nhau. Bx và By là hai tia đối nhau.
Ax và By là hai tia đối nhau AB và Ay là hai tia trùng nhau.
Câu 11: Cho 4 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số đường thẳng vẽ được
qua hai trong bốn điểm đó là:
4 5 6 12
Câu 12:Nếu đường thẳng chứa ba điểm A,B,C thì có bao nhiêu cách gọi tên đường thẳng đó?
3 4 5 6
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm)
Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí :
38. 46 + 19. 108
2. – 10 + 14 – 16 + 20 – 22 + 26

Bài 2: (1, 5 điểm)
1. Tìm số tự nhiên x biết:
2. Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn:

Bài 3: (1,5 điểm)
Tìm số tự nhiên x lớn nhất biết rằng: 40 x ; 48 x và 160 x .
Bài 4. (1,5 điểm)
Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. A là điểm trên tia Ox mà OA = 3 cm.
B là điểm trên tia Oy mà OB = 5 cm.
1. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao?
2. Tính độ dài AB.
3. Gọi M là điểm trên tia Oy mà BM = 2cm. Điểm O có là trung điểm
của đoạn thẳng MA không ? Tại sao?
Bài 5: (0,5 điểm)
Tìm biết rằng:
BÀI GIẢI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:

Hỏi và đáp