Thi vao THPT Phu Yen (De +Dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Thi vao THPT Phu Yen (De +Dap an), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TỈNH PHÚ YÊN NĂM HỌC: 2009 – 2010
ĐỀ CHÍNH THỨC

Khoá ngày : 19/05/2009
Môn Thi : Toán
Thời gian 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
Câu 1 : ( 2.0 điểm)
Giải hệ phương trình :
Trục căn ở mẫu :
Câu 2 : ( 2.0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Một đội xe cần phải chuyên chở 150 tấn hàng . Hôm làm việc có 5 xe được điều đi làm nhiệm vụ khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 5 tấn . Hỏi đội xe ban đầu có bao nhiêu chiếc ? ( biết rằng mỗi xe chở số hàng như nhau )
Câu 3 : ( 2,5 điểm ) Cho phương trình x2 – 4x – m2 + 6m – 5 = 0 với m là tham số
Giải phương trình với m = 2
Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm
Giả sử phương trình có hai nghiệm x1 ; x2 , hãy tìm giá trị bé nhất của biểu thức
Câu 4 : ( 2,5 điểm ) Cho hình bình hành ABCD có đỉnh D nằm trên đường tròn đường kính AB = 2R . Hạ BN và DM cùng vuông góc với đường chéo AC
Chứng minh tứ giác : CBMD nội tiếp được
Chứng minh rằng : DB.DC = DN.AC
Xác định vị trí của điểm D để diện tích hình bình hành ABCD có diện tích lớn nhất và tính diện tích trong trường hợp này
Câu 5 : ( 1.0 điểm ) Cho D là điểm bất kỳ trên cạnh BC của tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O Ta vẽ hai đường tròn tâm O1 , O2 tiếp xúc AB , AC lần lượt tại B , C và đi qua D . Gọi E là giao điểm thứ hai của hai đường tròn này . Chứng minh rằng điểm E nằm trên đường tròn (O)
—————– HẾT —————–

Gợi ý đáp án câu khó:

Câu 3: b. Ta có ac = -m2+6m-5 = -((m-3)2+4)phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
c. Theo Viét
=>P = x13 +x23 = (x1 + x2)(x12 + x22 – x1.x2) = 12(m2 – 6m + 7) = 12((m-3)2-2) ≥ 12(-2)
= -24 => Min P = -24 ( m=3.
Câu 4:
a. Góc ADB = 900 (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
mà AD//BC (gt) => DB(BC
Xét tứ giác DMBC có góc DMC = góc DBC =
900 =>Tứ giác nội tiếp.
b. Ta có (DBN đồng dạng với (CAD
( , )
=> => DB.DC = DN.AC
c. SABCD = DH.AB
Do AB không đổi = 2R
=>SABCD max (DH max ( D nằm chính giữa cung AB.
Câu 5:
Ta có ( Góc nội tiếp và góc giữa tiếp tuyến và một dây cung cùng chắn một cung)
Tương tự:
Mà (tổng 3 góc trong (BEC)
=>
=> => Tứ giác ABEC nội tiếp đường tròn tâm O => E ((O).

së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h­ng yªn

®Ò thi chÝnh thøc
(§Ò thi cã 02 trang)
kú thi tuyÓn sinh vµ líp 10 thpt
n¨m häc 2009 – 2010
M«n thi : to¸n
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

phÇn a: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2,0 ®iÓm)

Tõ c©u 1 ®Õn c©u 8, h·y chän ph­¬ng ¸n ®óng vµ viÕt ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n ®ã vµo bµi lµm.
C©u 1: BiÓu thøc cã nghÜa khi vµ chØ khi:
A. x 3 B. x >3 C. x < 3 D. x = 3
C©u 2: §­êng th¼ng ®i qua ®iÓm A(1;2) vµ song song víi ®­êng th¼ng y = 4x – 5 cã ph­¬ng tr×nh lµ:
A. y = – 4x + 2 B. y = – 4x – 2 C. y = 4x + 2 D. y = 4x – 2
C©u 3: Gäi S vµ P lÇn l­ît lµ tæng vµ tÝch hai nghiªm cña ph­¬ng tr×nh x2 + 6x – 5 = 0. Khi ®ã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.