Thi kiểm tra chất lượng giữa kì II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Thi kiểm tra chất lượng giữa kì II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: Chu Tuấn Khang
Đơn vị công tác: THPT Nà Bao
Chuyên môn đào tạo: Cao Đẳng
Giáo viên bộ môn: Toán – Lí
Phụ trách bộ đề môn thi nộp phòng: Toán 9; Vật Lí 7, Vật Lí 8
_____________________________________________________________

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2011 – 2012
MÔN: TOÁN 9
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Hiểu khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Số câu
Số điểm
1
1

1
1

Tỉ lệ %
10%

10%

2. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Vận dụng được các bước giải toán bằng lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm

1
2
1
2

Tỉ lệ %

20%
20%

3. Hàm số y=ax2
Hiểu các tính chất của hàm số y=ax2.
Biết vẽ đồ thị của hàm số y=ax2 với giá trị bằng số của a.

Số câu
Số điểm
1
1
1
1

2
2

Tỉ lệ %
10%
10%

20%

4. Giải phương trình bậc hai một ẩn

Giải được phương trình bậc hai bằng cách sử dụng công thức nghiệm.

Số câu
Số điểm

1
2

1
2

Tỉ lệ %

20%

20%

5. Tứ giác nội tiếp

Biết tính số đo góc của một tứ giác nội tiếp khi biết số đo của góc đối diện hoặc góc ngoài của góc đối diện.

Số câu
Số điểm

1
2

1
2

Tỉ lệ %

20%

20%

6. Công thức tính độ dài đường tròn

Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn để giải bài tập

Số câu
Số điểm

1
1

1
1

Tỉ lệ %

10%

10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
2
3
30%
2
3
30%
1
2
20%
7
10
100%

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NGUYÊN BÌNH
ĐỀ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Toán 9
Thời gian: 60 phút (không kể giao đề)

Câu 1. (1 điểm): Trong các cặp số (1; -2), (-2; 0), cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình:
Câu 2. (2 điểm): Tổng của hai số bằng 59. Hai lần của số này bé hơn ba lần của số kia là 7. Tìm hai số đó.
Câu 3. (1 điểm): Nêu tính chất của hàm số . Điền vào Các ô trống của các giá trị tương ứng của y trong bảng sau:

-2
-1
0
1
2

Câu 4. (1 điểm): Vẽ đồ thị hàm số .
Câu 5. (2 điểm): Giải phương trình
Câu 6. (2 điểm): Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD trong (h. 1).

Câu 7. (1 điểm): Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h. 2).

Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1 và R2 (giả sử R1 >R2).
Tính diện tích hình vành khăn khi R1 = 10,5cm, R2 = 7,8cm.

__________ Hết __________
ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM

Câu
Nội dung
Điểm

1
+ Với , thì , do đó là nghiệm của hệ phương trình .
+ Với , thì , do đó không là nghiệm của hệ phương trình .

0,5

0,5

2
Gọi hai số

Hỏi và đáp