Thi khảo sát 26/3 môn Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Thi khảo sát 26/3 môn Toán 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Thanh Oai
Trường THCS Tân Ước

Đề khảo sát chất lượng 26/3
Năm học:2011-2012
Môn: Toán –Lớp 6 Thời gian:60’
Bài 1: Em hãy chọn câu trả lời đúng.
1. Kết quả của phép tính (- 2)4 là:
A. – 8
B. 8
C. – 16
D. 16

2. Biết .Số x bằng:
A. – 5
B. – 135
C. – 45
D. 45

3. Nếu có xOy + yOz = xOz thì.
A. Tia Ox nằm giữa 2 tia còn lại.
B. Tia Oy nằm giữa 2 tia còn lại.
C. Tia Oz nằm giữa 2 tia còn lại.
D. Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại cũng đúng.
d. Hai góc phụ nhau là 2 góc.
A. Kề nhau và có tổng số đo là 900
B. Có tổng số đo là 1800
C. Có tổng số đo là 900
D. Kề nhau và có tổng số đo là 1800
Bài 2: . Tính nhanh.
a) b)

Bài 3: . Tìm x biết.
a. b.
c) d.

Bài 5: Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Biết xOy = 300; xOz = 1300
a. Tính số đo góc yOz.
b. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của xOz. Tính số đo góc mOn.
Bài 6:
Chứng tỏ rằng là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n.
Bài 7:
Cho : S = 30 + 32 + 34 + 36 + … + 32002
a) Tính S
b) Chứng minh S 7
Hướng dẫn một số bài khó
Bài 6:
a. chứng tỏ rằng là phân số tối giản.
Gọi dlà ước chung của 12n+1và 30n+2 ta có
5(12n+1)-2(30n+2)=1 chia hết cho d
vậy d=1 nên 12n+1 và 30n+2 nguyên tố cùng nhau
do đó là phân số tối giản
b.Tìm số tự nhiên sao cho 4n – 5 chia hết cho 2n – 1
Ta có 4n-5 = 2( 2n-1)-3
để 4n-5 chia hết cho2n-1 =>3 chia hết cho2n-1
=>* 2n-1=1 => n=1
*2n-1=3=>n=2
Vậy n=1;2
Bài 7:
Cho : S = 30 + 32 + 34 + 36 + … + 32002
a) Tính S
Ta có 32S = 32 + 34 + … + 32002 + 32004
Suy ra: 8S = 32004 – 1 =>S =
b) Chứng minh S 7
S = (30 + 32 + 34 ) + 36(30 + 32 + 34 ) + … + 31998(30 + 32 + 34 ) =
= (30 + 32 + 34 )( 1 + 36 + … + 31998 )
= 91( 1 + 36 + … + 31998 ) . Suy ra: S 7
Bài 8:
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 dư 5 và chia cho 31 dư 28
HD
Gọi số cần tìm là: a
Ta có a = 29q + 5 = 31p +28 29(q – p) = 2p + 23
Vì 2p + 23 lẻ nên( q – p) lẻ => q – p 1.
Vì a nhỏ nhất hay q – p = 1 => p = 3; => a = 121
Vậy số cần tìm là 121

Hỏi và đáp