THI HỌC KÌ 2 TOÁN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về THI HỌC KÌ 2 TOÁN 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – 49/68 tiết – MÔN TOÁN LỚP 8 – Thời gian 90 phút
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc nhất 1 ẩn.

13 tiết
-Biết được nghiệm của phương trình.
-Biết điều kiện xác định của phương trình
Hiểu và giải được bài toán bằng cách lập phương trình.
Tìm nghiệm của phương trình tích

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ % 26.5%
2 (Câu 2,7)
0,5
5%
1(Câu 1)
0,75
7,5%
1(Câu16)
0,25
2,5%
1(Câu 2)
0,75
7.5%

5
2,25
22,5%

Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
8 tiết
– Biết tìm nghiệm của bất phương trình.
– Hiểu được cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình.
– Tìm nghiệm của bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Vận dụng được nghiệm tìm được bất phương trình.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ % 16.3%
2 (Câu 1,8)
0.5
5%

4(Câu11,18)
1
10%

1 (câu 17)
0.25
2.5%

7
1.75
17.5%

Tam giác đồng dạng
17 tiết
Biết tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng.
Biết tính chất đường phân giác.
Biết biểu diễn tỉ số của định lí ta lét.
Vẽ hình, ghi giả thiết kết luận

Chứng minh được tỉ số dựa vào hai tam giác đồng dạng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ % 34.7%
4 (Câu3,6,13,14)
1
10%
1(câu 4)
1.5
15%

1 (câu 4b)
1
10%
6
3.5
35%

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
13 tiết
Biết được hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng gồm mấy mặt, cạnh, đỉnh.
Biết tính thể tích HHCN
Kể tên được các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
Hiểu được tính DTTP hình lập phương và từ DTTP hình lập phương tính được cạnh của nó.
Tính được chiều cao của hình lăng trụ đứng đáy tam giác.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ % 26.5%
3 (Câu 4,9,12)
0.75
7.5%

1 (Câu 3)
1
10%
3 (Câu 5,10,15)
0.75
7.5%

7
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tổng tỉ lệ % 100%
11
2.75
27.5%
2
2.25
22.5%
5
1.25
12.5%
2
1.75
17.5%
4
1
10%

1
1
10%
25
10
100%

BGH TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Mai Thị DungTrường: ……………………………. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Họ và tên: …………………………. TOÁN 8
Lớp: 8 …. Thời gian: 90 phút
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Bất phương trình 5x < 2x − 3 có nghiệm là :
A. x −1 C. x > −0,5 D. x < 0,5.
Câu 2:. Nghiệm của phương trình là :
A. x 1; B. x = – 2 C. x 2 D. x = – 1
Câu 3: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số . Tỉ số diện tích của ABC và A’B’C’ là :
A. B. C. D.
Câu 4: Thể tích của một hình hộp chữ nhật có kích thước là 3cm, 4cm, 6cm bằng:

Hỏi và đáp