THI HKI-HOA 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về THI HKI-HOA 11, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008-2009
MÔN : HOÁ HỌC 11 CƠ BẢN
THỜI GIAN : 60 PHÚT
ĐỀ IA
I.TRẮC NGHIỆM: (7 ĐIỂM)
Hãy khoanh tròn các chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu chọn đúng
Câu 1: Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển dịch của
A.các electron. B.các cation. C.các phân tử hòa tan. D.cả cation và anion
Câu 2: Cho các kim loại sau Mg , Al , Cu , Fe . Kim loại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội là
A. Al , Fe B. Al , Mg C. Fe , Cu D. Cu , Mg
Câu 3: N –P –K là loại phân bón được dùng rộng rãi trong nông nghiệp. Chúng thuộc loại
A. phân đạm . B. phân hỗn hợp.
C. phân lân . D. phân phức hợp.
Câu 4: Một dung dịch X có nồng độ mol của ion OH- là 1,0.10-5M. Màu của quì tím trong dung dịch X là
A. màu xanh. B. màu tím. C. màu hồng. D. không màu.
Câu 5: Trong các công thức sau đây, công thức hoá học đúng của canxi photphua là:
A. Ca3(PO4)2 B. Ca(PO3)2 C. Ca3P2 D. Ca2P2O7
Câu 6: Chất nào trong các chất sau đây chỉ thể hiện tính khử?
A. HNO3 B. P C. NH3 D. N2
Câu 7: Để thu được 10,2 gam NH3 từ khí N2 và khí H2 thì thể tích các khí ( đktc) cần dùng với hiệu suất 25% lần lượt là (cho N = 14 ; H = 1)
A. 6,72 lít N2 và 20,16 lít H2 B. 26,88 lít N2 và 20,16 lít H2
C. 6,72 lít N2 và 80,64 lít H2 D. 26,88 lít N2 và 80,64 lít H2
Câu 8: Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là
A. cacbon đioxit B. lưu huỳnh đioxit
C. silic đioxit D. đinitơ pentaoxit
Câu 9: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?
A.Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axit.
B.Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
C.Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
D.Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
Câu 10: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?
A. 2C + Ca → CaC2 B. C + 2H2 → CH4
C. 3C + 4Al → Al4C3 D. C + CO2 → 2CO
Câu 11: Trộn lẫn 150ml dung dịch CaCl2 0,5M với 50ml dung dịch NaCl 1M thu được dung dịch (A). Nồng độ mol của ion Cl- trong dung dịch (A) là
A. 2,0M B. 1,5M C. 1,75M D. 1,0 M
Câu 12: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất tồn tại trong cùng dung dịch là
A.CaCl2 và Na2CO3. B.HNO3 và NaHCO3.
C.CaCl2 và KOH. D. NaCl và AgNO3
Câu 13: Trong công nghiệp, nitơ được sản xuất bằng cách:
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng
B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà
C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi trong không khí
D. Cho không khí đi qua bột đồng đun nóng
Câu 14: Cho 224,0ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch natrihidroxit 0,200M. Sản phẩm thu được sau phản ứng là
A. Na2CO3 B. NaHCO3 và Na2CO3
C. NaOH và CO2 D. NaHCO3
Câu 15: Trong các phản ứng sau, ở phản ứng nào NH3 đóng vai trò chất khử?
A. NH3 + HCl ( NH4Cl ĐỀ IA
B. 4NH3 + 5O2 ( 4NO + 6H2O
C. 3NH3 + 3H2O + AlCl3 ( Al(OH)3( + 3NH4NO3
D. 2NH4Cl + Ca(OH)2( CaCl2 + 2NH3 + 2H2O.
Câu 16: Phản ứng nào sau đây chứng minh HNO3 có tính oxi hóa?
A. 2 HNO3 + MgCO3 ( Mg(NO3)2 + CO2 + H2O
B. HNO3 + CuO ( Cu(NO3)2 + H2O

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.