THI HK 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về THI HK 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A. Trắc nghiệm khách quan:
* Khoanh tròn vào đáp án A, B, C và D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là axit
A. KMnO4, H2CO3, NaOH B. KClO3, HCl, NaCl
C. HCl , CaCO3, H2SO4 D. H2SO4 , HCl, HNO3
Câu 2: Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy nước người ta dựa vào tính chất nào của Hiđro:
A. Nhẹ hơn không khí B. Không tác dụng với nước
C. Không tác dụng với không khí D. Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước
Câu 3: Dẫn khí H2 dư qua ống nghiệm đựng CuO nung nóng. Sau thí nghiệm, hiện tượng quan sát đúng là :A. Có tạo thành chất rắn màu đen vàng và có hơi nước
B. Có tạo thành chất rắn màu đen nâu, không có hơi nước tạo thành
C. Có tạo thành chất rắn màu đỏ và có hơi nước bám vào thành ống nghiệm
D. Có tạo thành chất rắn màu đỏ, không có hơi nước bám vào thành ống nghiệm
Câu 4: Cho các chất sau chất nào không tác dụng được với nước:
A. Al B. CaO C. K D.SO3
Câu 5: Loại chất làm quì tím chuyển màu xanh là:
A. oxit B. axit C. bazơ D. muối
Câu 6: Có các phản ứng hóa học sau :
1. CaCO3 CaO + CO2 2. 4P + 5O2 2P2O5
3. CaO + H2O Ca(OH)2 4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
5. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 6. Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu
a. Nhóm chỉ gồm các phản ứng oxi hóa – khử là :
A. 1, 3 B. 2, 4 C. 4, 6 D. 1, 4
b. Nhóm chỉ gồm các phản ứng là :
A. 1, 2 B. 3, 4 C. 5, 6 D. 1,6
c. Nhóm chỉ gồm các phản ứng hóa hợp là :
A. 2, 3 B. 2, 4 C. 3, 5 D. 1,3
* Tìm cụm từ thích hợp điềm vào chỗ trống để hoàn thiện khái niệm sau:
Câu 7: Phân tử muối gồm có………………………………liên kết với
Câu 8: Chất chiếm oxi của chất khác làChất nhường oxi cho chất khác là………
B. Tự luận:
Câu 9: (1đ) Hãy nêu phương pháp nhận biết 3 dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn sau: Ba(OH)2, HCl, Na2SO4.
Câu 10: (3đ) Hãy cho biết các chất sau thuộc loại hợp chất nào và gọi tên chúng:
H2SO4 , NaHCO3 , Ca(OH)2 , ZnCl2 , HNO3, Al2(SO4)3
Câu 11: (3đ) Cho 3,5 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl dư.
a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.
b. Tính thể tích khí (đktc) thu được sau phản ứng.
c. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
Cho biết Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5 ; O = 16
A. TRẮC NGHIỆM (4,0điểm) Chọn câu trả lời đúng rồi ghi vào bảng .
Câu 1: Cho kim loại Zn tác dụng với dung dịch axit HCl sẽ có hiện tượng nào sau đây:
A) Có khí thoát ra và viên kẽm tan dần; B) Viên kẽm tan nhưng không có khí thoát ra;
C) Dung dịch có màu xanh D) Không có hiện tượng gì ?
Câu 2: Dãy chất nào chỉ toàn bazơ ?

Hỏi và đáp