Tha OlympicVong 16=Lop7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tha OlympicVong 16=Lop7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 2
Câu 1:Chọn đáp án đúng:Cho hàm số . Giá trị f(x) = 11 ứng với giá trị nào sau đây của x?
x = 2x = 4x = 16x = 2 hoặc x = -2
Câu 2:Chọn đáp án đúng:Cho hàm số . Kết quả nào sau đây là đúng?

Câu 3:Chọn đáp án đúng:Cho hàm số y= 2x + 1/3 . Giá trị hàm số tại x=2/3bằng?
0-1Một kết quả khác
Câu 4:Chọn đáp án đúng:Cho hàm số y= f(x) = – 2x – 1/3 . Khi đó, ta có:
f(-2) >f(-1) > f(0) f(-2) < f(-1) f(0) > f(-1) f(-2) < f(0) < f(-1)
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số y = 2x – 1/3 . Khi đó, ta có:
f(-2) >f(-1) > f(0)f(-2) < f(-1) f(0) > f(-1) f(-2) < f(0) < f(-1)
Câu 6:Chọn đáp án đúng:Cho tam giác ABC có AB = AC, góc A bằng 120 độ. Trên đáy BC lấy D sao cho BD = AB. Số đo góc CAD bằng:
75 độ45 độ25 độ30 độ
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Cho tam giác ABC có AB = AC, góc A bằng 80 độ. Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Số đo góc ADB là:
60 độ40 độ75 độ90 độ
Câu 8:Chọn đáp án đúng:Cho hàm số . Với mọi , ta có:
g(a) >g(-a) g(a) = g(-a) g(a) < g(-a) g(a) = – g(-a)
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số . Với mọi , ta có:
f(a) >f(-a)f(a) = f(-a)f(a) < f(-a)f(a) = – f(-a)
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Giá trị của biểu thức sau khi rút gọn là

BÀI THI SỐ 3
Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho đa thức . Biết rằng bậc của đa thức này là , vậy ………………..
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Tam giác ABC có AB = 12 cm và BC = 5 cm. Qua trung điểm M của AC kẻ đường vuông góc với AC cắt AB tại I. Chu vi tam giác IBC bằng ……………cm.
Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho hàm số (kí hiệu là phần lẻ của ; là số nguyên lớn nhất không vượt quá ; ). Ta có ……………
Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A có tung độ là . Vậy hoành độ của A là ……………
Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Tam giác ABC cân tại C có Trên cùng mặt phẳng bờ AB chứa điểm C, ta kẻ tia Ax tạo với AB một góc . Tia này cắt tia phân giác của góc B ở M. Vậy = ……………
Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho hai đoạn thẳng song song và bằng nhau

Hỏi và đáp