Tha 15′ Dai 7= don da thuc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Tha 15′ Dai 7= don da thuc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS lê khắc cẩn Bài kiểm tra 15’ đại số
Bài số 2- Tháng 3 năm 2012
Họ và tên HS : ………………………………………………. Lớp 7……

Điểm

Lời phê của cô giáo

Phần trắc nghiệm ( 6,5đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng cho mỗi câu sau.
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức ?
A. ; B. –2xyz2t ; C. D. 3
Câu 2: Đơn thức đồng dạng với đơn thức M = 3x2ty là:
A. 3 t2xy B. –3xyt2 C. 3x2ty +1 D. –
Câu 3: Kết quả thu gọn đơn thức: D = 3x2y.4x là:
A. 12x2y B. 12yx3 C. 7x3y D. 7x2y2
Câu 4: Bậc của đơn thức M = –3x2y.4x là:
A. bậc 12 B. bậc 4 C. bậc 3 D. bậc 5
Câu 5: Xác định đơn thức P để : 2x4y3+ P = –x4y3. ?
A. –x4y3 B. –5x4y3 C. –3x4y3 D. x4y3
Câu 6: Tích hai đơn thức và (– 6xy2) là:
A. 3x2y5 B. 6x3y6 C. 2x2y5 D. 2x3y5
Câu 8. Thu gọn biểu thức: A = –y2 x3 + 3x3y2 ta được kết quả là:
A. 2x3y2 B. 4x3y2 C. –3x3y2 D. – 4y2 x3
Câu 9. Tổng của ba đơn thức : 5xy2 ; 7xy2 và –15xy2 là:
A. –3xy2 B. 27xy2; C. 3xy2; D. –3x2y
Câu 10 : Hệ số của đơn thức M = –3x2y.( – 0,5x). 4x là:
A. 6 B. – 6; C. 8; D. – 3,5
Câu 11.Giá trị của biểu thức M = 6×2 + 4x – 1 tại x = –0,5 là:
A. –1 B. –1,5 C. 4 D. 6
Câu 12. Bậc của đa thức Q = –yx5 + 4yx4 – yzx3 + 7. là:
A: 7 B: 6 C: 5 D: 4
Câu 13. Bậc của đa thức R = 4xy2z5 + 8yx4 – 2yzx3 + 10 đối với biên x là:
A: 4 B: 5 C: 8 D: 10
Phần tự luận: (3,5đ)
Câu 1. (2đ)Điền các đa thức thích hợp vào chỗ dấu “ ……..” cho đúng.
a. 3x2y + …………… = 5x2y b. . …………. . –2×2 = –7×2
c. . …………. . + 5xy = –3xy d. –2x + x + (– 4x) = ………………
Câu 2. (1,5đ) Điền các chữ hoặc số thích hợp vào chỗ dấu “ ……..” cho đúng:…………
a, 2x – 5 = 0 =>2x = ………… => x = ………… ……………………………………………………
b, –7 + 3x = 2 =>3x = ………… => x = …………. ……………………………………………………
c, 4x ( 2x + 6 ). ( 9 – 3x ) = 0 =>………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS lê khắc cẩn Bài kiểm tra 15’ đại số
Bài số 2- Tháng 3 năm 2012
Họ và tên HS : ………………………………………………. Lớp 7……

Điểm

Lời phê của cô giáo

Phần trắc nghiệm ( 6,5đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng cho mỗi câu sau.
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức ?
A. 3 B. –2xyz2t ; C. D. ;
Câu 2: Đơn thức đồng dạng với đơn thức M = 3x2ty là:
A. 3 t2xy B. – 0,5tyx2 C. 3x2ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.